Biblioteca – Documentació d´interès en Polítiques de Joventut

Les realitats juvenils del Maresme 2018. Ampliació, revisió i actualització de dadesActualització de l’informe estadístic que venim publicant des de l’any 2010 analitzant les dades estadístiques disponibles a escala municipal que ens permeten fer una radiografia de la situació dels i les joves del Maresme en relació a tres àmbits d’anàlisi: Població, Formació i Situació Laboral. A l’edició de 2018 hi hem incorporat, quan les dades disponibles ho han permès, la desagregació per sexes en els camps d’anàlisi. Elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut. Desembre de 2018. 



Eines per a 
la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit local. Una experiència de treball multidisciplinar a la comarca del Maresme. Aquest dossier presenta el procés de treball portat a terme durant l’any 2016 a la comarca del Maresme per un equip de professionals que han desenvolupat les competències tècniques, bàsiques i transversals necessàries per promoure una tasca preventiva amb relació a l’abordatge de les violències masclistes amb joves. Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, El Masnou, Palafolls, Institut Domènech i Montaner de Canet de Mar, Programa d’Inclusió i Gènere de l’Agència Catalana de la Joventut i Servei Comarcal de Joventut. Juny de 2016.


Les realitats juvenils del Maresme 2016. Ampliació, revisió i actualització de dades 2016. Actualització de l’informe estadístic que venim publicant des de l’any 2010 analitzant les dades estadístiques disponibles a escala municipal que ens permeten fer una radiografia de la situació dels i les joves del Maresme en relació a tres àmbits d’anàlisi: Població, Formació i Situació Laboral. Elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut. Desembre de 2016. 



Les realitats juvenils del Maresme 2014
. Actualització de l’informe estadístic Les Realitats Juvenils del Maresme 2010, on es recullen i s’analitzen dades estadístiques en relació als col·lectius de joves de 16 a 29 anys, que permeten una desagregació a nivell municipal i comarcal. Elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme amb la col·laboració del Servei Comarcal de Joventut. Desembre de 2014. 



PATJ-2016. Pla d’Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016. Document que planteja, des de la visió del món local, com abordar els reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Direcció General de Joventut. Maig 2014.



Estat de la joventut 2013. Observatori Català de la Joventut.


Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1.


Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 2.


Informe de l’Estat de la Joventut 2013. Consell de la Joventut de Barcelona.


Joves sense futur? Anàlisi i recomanacions per a una política de joventut integral. Dossier núm. 32. Desembre 2013. Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 


Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la Joventut. Resolució adoptada arran del Ple monogràfic sobre Joventut. Parlament de Catalunya. Juliol 2013.


Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat). 


Les realitats juvenils del Maresme 2010. Ampliació, revisió o actualització de dades. Informe estadístic d’àmbit local sobre el col·lectiu juvenil de 16 a 29 anys del Maresme. Elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme amb la col·laboració i suport del Servei Comarcal de Joventut. Desembre 2011.



Guia per elaborar la diagnosi del Pla Local de Joventut

Publicació de la Direcció General de Joventut per orientar als professionals en el moment de realitzar la diagnosi del pla local de joventut. DGJ 2011.


Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a les polítiques de joventut.
Publicació que acompanya la Guia per elaborar la diagnosi del PLJ i que recull els diversos plantejaments metodològics per al desenvolupament de qualsevol procés de recerca, diagnosi o avaluació. DGJ 2011.


Llei 33/2010, de l´1 d´octubre , de polítiques de joventut

Document aprovat pel Parlament de Catalunya el 22 de setembre de 2010.


Materials de treball de la sessió monogràfica d´equipaments juvenils del 9 de juny de 2010


Recull dels materials de treball de la sessió.


Trajectòries juvenils i mobilitat social. La reproducció intergeneracional de les desigualtats.
Monogràfic realitzat per la Direcció General de Joventut l’any 2009.


Informe de les Realitats Juvenils als Maresme 1996-2006

Informe elaborat per l’Oficina de Serveis a la Joventut. Observatori de la Joventut del Maresme. 2007


Guia d´avaluació dels Plans Locals de Joventut

Document elaborat per l’Oficina de Serveis a la Joventut del Maresme. 2006


Document Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut.
Estratègia de la Unió Europea per a la joventut: inversió i capacitació. Un mètode obert de coordinació renovat per abordar els reptes i les oportunitats dels joves.


Una mateixa realitat, diverses perspectives.

Carpeta de recursos sobre acollida i gestió de la diversitat per a professionals de joventut. DGJ 2011.