Cartera de serveis del Consell Comarcal del Maresme

ÀREES DE GESTIÓ

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Coordinació Pressupostària i del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)

Xarxa Comarcal de Banda Ampla

Observatori de Desenvolupament Local

Servei de Recursos i Projectes Europeus

Projectes Estratègics Territorials

SERVEIS ALS MUNICIPIS

Oficina de Serveis Tècnics

Servei d’informació als municipis (SIM)

Oficina Comarcal de Contractació Administrativa Singular o Agregada

Oficina Comarcal d’Inspecció de Serveis

Oficina Comarcal de Selecció de Personal

Oficina comarcal d’inspecció de serveis

Atenció als Animals Domèstics (CAAD Maresme)

Protecció civil

Salut Pública

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Concertació Territorial

Servei d’Ocupació i Empresa

Servei d’emprenedoria

Servei de Joventut

Servei de Comerç i Atenció a les persones consumidores

MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Servei de Formació, Educació i Sensibilització ambiental

Entorn Urbà i Medi Natural

Agència Comarcal de l’Energia

Canvi Climàtic

Servei d’Alertes Meteorològiques

Sanejament d’Aigües Residuals i Control d’Abocaments

Recollida de residus urbans, neteja viària i de platges

Ponència Ambiental Comarcal

Abastament d’Aigua Potable i Pous

Recollida de Residus Urbans, Neteja Viària i de Platges

EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

Servei d’Atenció Social Primària

Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc (EAIA)

Transport Adaptat

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Assistència Tècnica d’Atenció a la Dependència i Gent Gran

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i Servei d’Atenció Integral i Igualtat (SAI)

Participació Ciutadana i Acomodació de la diversitat

SERVEIS A LES PERSONES

Servei de Beques i Ajuts i Desplaçament Escolar

Servei de Menjador escolar

Servei de Transport Escolar

Oficina Comarcal d’Habitatge

Servei de cultura

Arxiu Comarcal del Maresme

SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

Serveis Generals

Règim Interior

Rècursos Humans de la Corporació

INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES

Informàtica

Administració Electrònica

Gestió d’Expedients Electrònics

Serveis de Suport a la Implantació de l’Administració Electrònica Municipal

Transparència i Bon Govern

CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ – EMPRESES PÚBLIQUES

SIMMAR, S.L

RESMAR, S.L

SESMAR, S-L