Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de desembre a les 17:30h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 17.30 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de juny de 2004.
-1.- Despatx oficial
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el projecte de pressupost general de la corporació per a 2005.
-3.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Pla d´Actuació Comarcal.
-4.- Presentació proposta elaboració del Pla Estratègic Territorial del Maresme.
-5.- Presentació del conveni ACTE (plans estratègics del sector tèxtil).
-6.- Presentació de les polítiques d´immigració de la Generalitat de Catalunya, per Adela Ros, Secretària d´Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
-7.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 23 de novembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs

Ordre del Dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 21 de desembre a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària de 16 de novembre de 2004.
-1.- Aprovació, si s´escau, de la valoració dels llocs de treball de la Corporació
-2.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2005.
-3.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de pagament de diversos ajuts per a projectes de cooperació internacional. Mataró, 16 de desembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggrós

Ordre del Dia de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat (9/11/04)


En ús de les atribucions que em confereix l’art. 42 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, el proper DIMARTS 9 de novembre de 2004, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de 19 d´octubre de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorología amb l´IES Doménec Muntaner de Canet de Mar.


-2.-Aprovació, si s´escau, del programa de manteniment de lleres públiques al Maresme 2004/2005.


-3.- Aprovació, si s´escau, de l´ampliació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-4.– Encarregar, si s´escau, a l´empresa d´economia mixta SIMMAR SL la realització dels treballs d´assessorament que corresponen al Consell Comarcal del Maresme dins de l´addenda d´ampliació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Calella per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 249/04 de data 30 de setembre de 2004, referent a la renúncia de la subvenció atorgada per l´Agència de Residus de Catalunya per a la implantació d´una deixalleria mancomunada de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt.


-6.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 4 de novembre de 2004
El President de la CI deTerritori i Sostebilitat


Josep Jo i Munné

Ordre del Dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals (9/11/04)


En ús de les atribucions que em confereix l’art. 42 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 9 de novembre de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de data 19 d´octubre de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´IMPEM de l´Ajuntament de Mataró, per a la millora de la igualtat d´oportunitats d´accés i condicions al mercat laboral dels col·lectius en risc d´exclusió social.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la separació del Consell Comarcal del Maresme del Consorci Pangea Arco Mediterraneo.


-3.- Aprovació, si s´escau, de la proposta d´acord sobre la protecció de les persones amb dependència social.


-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per l´edició del “Calendari de la Seguretat Viària 2005”.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració col·lectiu de músics del Maresme.


-6.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació AGI, per a la utilització de recursos per a la violència domèstica.


-7.- Aprovació, si s´escau, de la creació del servei de suport als Serveis Socials en violència domèstica.


-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Mataró, per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta”.


-9.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Calella per al finançament del servei de menjador escolar del CEIP La Minerva de Calella.


-10.- Aprovació, si s´escau, de diversos ajuts individuals de desplaçament no obligatori.


-11.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Malgrat de Mar, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-12.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-13.- Aprovació, si s´escau, d´una sol·licitud d´ingrés extraordinari al Departament de Benestar i i Família de la Generalitat de Catalunya.


-14.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció del Departament de Cultura per l´Arxiu Històric Comarcal.


-15.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció de la Direcció General de la Infància de la Generalitat de Catalunya per a l´EAIA anualitat 2004.


-16.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 4 de novembre de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals
Francesc Xavier Serra i Vigil

Oferta de Treball: Educador/a Social i Treballador/a Social


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir, amb caràcter interí: – 1 plaça d’Educador/a Social1 plaça de Treballador/a Social pertanyents a l’escala d’Adminstració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Diplomada, grup B, adscrites a l’EAIA del Maresme.  
Edicte
– 
Bases
– 
Instància El termini per presentar instàncies finalitza el 3 de novembre.