Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de març


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari el dimarts 18 de març de 2008, a les 19.00h, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de gener de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/08 de data 29 de febrer de 2008, referent a la liquidació del Pressupost consolidat per a l´exercici 2007.
-3.-Donar compte, si s´escau, de l´informe de fiscalització 27/2007 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent al Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Modificació, si s´escau, del règim retributiu i dedicació de membres de la corporació. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda a l´Acord sobre condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme
-6.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral al servei del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments adherits per a projectes de infraestructura de banda ampla, la Xarxa Man.
-8.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per l´any 2008.
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Escola Universitària del Maresme per a la gestió del Maresme Centre de Negocis.
-10.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni marc per a l´acolliment d´empreses.
-11.-Aprovació, si s´escau, de l´ordenança núm. 8 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació definitiva, si s´escau, del Reglament de funcionament intern del Maresme Centre de Negocis.
-13.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2008/2009.
-14.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la XXV Mostra Literària del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració tipus amb els ajuntaments que participin en les properes edicions de la Mostra Literària del Maresme.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l´àmbit del Servei de Suport a la gestió de les activitats extraescolars.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjadors.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació entre els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per creat un marc de cooperació econòmica per promoure activitats educatives complementàries.
-19.-Renunciar, si s´escau, al dret preferent d´adquisició d´accions de l´empresa CETEMM SA.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 40/08 de data 31 de gener de 2008, referent a l´atorgament de poders generals per plets en defensa del Consell Comarcal del Maresme a favor de diversos professionals. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 21.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de la Taxa per a la prestació del servei d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
-22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l´assessorament tècnic en l´àmbit de la contaminació acústica.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per el càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per a l´assessorament en la gestió de les franges de protecció perimentral d´urbanitzacions a executar l´any 2008.
-26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels annexos I, II i III.
-27.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 37/08 de 30 de gener, referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus, per a la derivació temporal a l´ECOPARC 2 de FORM.
-28.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 41/08 de 31 de gener, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 707/2007 interposat per Asecat, SA.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/08 de data 19 de febrer, referent a aprovar les esmenes introduïdes per l´Agència Catalana de l´Aigua en el Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans i el Consell Comarcal del Maresme per la realització d´unes pràctiques del postgrau “Lideratge per a la Gestió Política i Social”.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol per el Projecte esportiu, social, educatiu i de foment de l´ús de la Llengua Catalana en el marc del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme.
-32.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d´Acció Social i Ciutadania, i el Consell Comarcal del Maresme, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.
-33.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 13/08 de data 23 de gener, referent a aprovar la signatura d´una addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal del Maresme en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques.
-34.-nformes, precs i preguntes

Ordre del dia que celebrarà el CCM el 16 de setembre de 2008

A les 19.00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de juliol de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/08 del pressupost del Consell Comarcal del Maresme a càrrec de romanent de tresoreria.
-3.-Aprovació, si s´escau, de la cessió gratuïta a la Fundació Privada CETEMMSA de 500 accions de la societat Centro de Tecnologia Empresarial de Mataró Maresme SA.
-4.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-5.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament d´Alella per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-6.-Aprovació, si s´escau, del model d´acta d´inspecció i de l´annex pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-8.-Ratificació, si s´escau, de la modificació del Text dels Estatuts del Consorci Teledigital Maresme Nord.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la declaració de nou elements arquitectònics- històrics com a BCIL (Bé Cultural d´Interés Local) del municipi de Santa Susanna.
-10.-Aprovació, si s´escau, dels criteris de liquidació de les aportacions dels municipis a incloure dins del conveni de finançament del Transport Escolar no obligatori.
-11.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació educativa amb la UPC.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 220/08 de data 24 de juliol, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare per a la col·laboració en el Festival Shakespeare 2008. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 13.-Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències corresponent a la gestió dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Tordera al Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/08 de data 29 de juliol, referent a la designació de lletrats per comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el recurs ordinari interposat per Tecnocrom Industrial SA. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Gressol- Projecte Home Catalunya per a la realització de programes i accions de rehabilitació i reinserció social de drogodependents per a l´any 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Associació Cultural Gitana del Maresme per a la realització d´accions formatives i de reforç escolar per als infants i adolescents del col·lectiu gitano per a l´any 2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-18.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental- Maresme de CCOO per a la gestió d´accions d´orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d´estrangeria.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco, Metalogenia per a cobrir les rutes del Servei de Transport Adaptat de persones amb discapacitat que s´hagin de traslladar al seu lloc de treball.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la concessió d´ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional i desenvolupament i campanyes de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme per a l´any 2008.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/08 de data 23 de juliol, referent a l´aprovació del Contracte Programa 2008-2011 amb el Dept. d´Acció Social i Ciutadania per l´any 2008.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Subministrament de material d´oficina i material informàtic no inventariable pel Consell Comarcal del Maresme i municipis del Maresme

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
OFFICE DEPOT

DOCUMENTS:
Hipervincle


Hipervincle

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals que se celebrarà l’11 de maig a les 17:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el consell Comarcal del Maresme, de 26 de novembre de 2002.


-2.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació dels lots A, B i C i les rutes del lot de transport adaptat individual (TAI) del concurs per a l´adjudicació, mitjançant procediment obert de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport adaptat “porta a porta”.


-3.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals

Francesc Xavier Serra i Vigil

Oferta pública d’ocupació del CCM per al 2008

 
Bases generals i específiques de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per al 2008
– 
Model d’instància Convocatòria publicada a: BOP 74 de 26.03.2008
-DOGC 5101 de 1.04.2008
-BOE 89 de 12.04.2008 D’acord amb el punt 6.5 de les bases, els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 L’últim dia per presentar instàncies serà el 2 de maig de 2008