Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

Estudi “Servei d´informació i assessorament jurídic i psicològic a dones del SIAD”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de juliol


El proper dimarts, 15 de juliol a les 19.00h, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari amb el següent ordre del dia: 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de maig de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Presa de possessió de la Sra. María Angeles Montoya Benzal, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Presa de possessió de la Sra. Núria Sans i Palau, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Presa de possessió del Sr. Salvador Casas i Burgués, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme
-5.-Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2008. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 6.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l´edifici situat al Passeig del Callao s/n de Mataró
-7.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la integració dels centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT a la Fundació Pública Tecnocampus.
-8.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció de la Xarxa Viària Local i Comarcal (per a la millora de la mobilitat interna al Maresme).
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania per al suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2008.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l´Escola Universitària del Maresme per a la regulació del funcionament del Maresme Centre de Negocis.
-11.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjador escolar.
-13.-Aprovació, si s´escau, de la creació del Grup de Treball sobre la Mobilitat al Maresme.
-14.-Incoació, si s´escau, d´expedient per a la cessió gratuïta de les accions de CETEMMSA a la Fundació CETEMMSA.
-15.-Aprovació, si s´escau, de l´annex al conveni de col·laboració amb Comissions Obreres – CCOO per l´acció “Assessorament i orientació sociolaboral per a joves”.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb La Caixa de Pensions per a gestionar la línia de microcrèdits presentada per MicroBank dels usuaris del Centre de Negocis del Maresme.
-17.-Adscripció, si s´escau, a l´EUM de l´ús del bé del servei públic vehicle OPEL COMBO matrícula B-9315-WY.
-18.-Modificació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 4 de la taxa d´ocupació de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.
-19.-Ratificació, si s´escau, del text de la modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró Maresme.
-20.-Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva, si s´escau, de l´ordenança núm. 4 reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 174/08 de 30/05/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la formació en pràctiques d´un alumne.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 189/08 de 12/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la realització dels cursos de monitor/a de menjador i de transport escolar.
-23.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/08 de 27/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb IAESTE per a la realització de pràctiques de formació per a estudiants estrangers. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 24.-Aprovació, si s´escau, de la liquidació del cànon del primer semestre del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord per a l´exercici 2008.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Observatori del Paisatge i els ajuntaments d´Alella, El Masnou i Teià per a la realització de la Carta del Paisatge d´Alella, El Masnou i Teià.
-26.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament del Masnou per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-27.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró i Òrrius per a la realització de la Carta del Paisatge de la Vall de la Riera d´Argentona.
-28.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria de la Vallalta, Sant Pol- Sant Cebrià.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 197/08 de 25/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació amb la Universitat de Barcelona per a la formació en pràctiques d´un alumne. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena signat l´any 2005, per a l´equip d´atenció a les persones víctimes de maltractaments.
-31.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 188/08 de 11/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar i Alella, per a la prestació de serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge.
-32.-Informes, precs i preguntes.

Desenvolupament de l´acció “Connecta´t Maresme 08 per a 21 ajuntaments”

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: INSERCOOP SCCL DOCUMENTS: Adjudicació provisional Hipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals que se celebrarà l’11 de maig a les 17:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el consell Comarcal del Maresme, de 26 de novembre de 2002.


-2.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació dels lots A, B i C i les rutes del lot de transport adaptat individual (TAI) del concurs per a l´adjudicació, mitjançant procediment obert de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport adaptat “porta a porta”.


-3.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals

Francesc Xavier Serra i Vigil

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de març


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari el dimarts 18 de març de 2008, a les 19.00h, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de gener de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/08 de data 29 de febrer de 2008, referent a la liquidació del Pressupost consolidat per a l´exercici 2007.
-3.-Donar compte, si s´escau, de l´informe de fiscalització 27/2007 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent al Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Modificació, si s´escau, del règim retributiu i dedicació de membres de la corporació. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda a l´Acord sobre condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme
-6.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral al servei del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments adherits per a projectes de infraestructura de banda ampla, la Xarxa Man.
-8.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per l´any 2008.
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Escola Universitària del Maresme per a la gestió del Maresme Centre de Negocis.
-10.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni marc per a l´acolliment d´empreses.
-11.-Aprovació, si s´escau, de l´ordenança núm. 8 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació definitiva, si s´escau, del Reglament de funcionament intern del Maresme Centre de Negocis.
-13.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2008/2009.
-14.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la XXV Mostra Literària del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració tipus amb els ajuntaments que participin en les properes edicions de la Mostra Literària del Maresme.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l´àmbit del Servei de Suport a la gestió de les activitats extraescolars.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjadors.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació entre els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per creat un marc de cooperació econòmica per promoure activitats educatives complementàries.
-19.-Renunciar, si s´escau, al dret preferent d´adquisició d´accions de l´empresa CETEMM SA.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 40/08 de data 31 de gener de 2008, referent a l´atorgament de poders generals per plets en defensa del Consell Comarcal del Maresme a favor de diversos professionals. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 21.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de la Taxa per a la prestació del servei d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
-22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l´assessorament tècnic en l´àmbit de la contaminació acústica.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per el càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per a l´assessorament en la gestió de les franges de protecció perimentral d´urbanitzacions a executar l´any 2008.
-26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels annexos I, II i III.
-27.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 37/08 de 30 de gener, referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus, per a la derivació temporal a l´ECOPARC 2 de FORM.
-28.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 41/08 de 31 de gener, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 707/2007 interposat per Asecat, SA.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/08 de data 19 de febrer, referent a aprovar les esmenes introduïdes per l´Agència Catalana de l´Aigua en el Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans i el Consell Comarcal del Maresme per la realització d´unes pràctiques del postgrau “Lideratge per a la Gestió Política i Social”.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol per el Projecte esportiu, social, educatiu i de foment de l´ús de la Llengua Catalana en el marc del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme.
-32.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d´Acció Social i Ciutadania, i el Consell Comarcal del Maresme, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.
-33.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 13/08 de data 23 de gener, referent a aprovar la signatura d´una addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal del Maresme en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques.
-34.-nformes, precs i preguntes