Oferta pública d’ocupació del CCM per al 2008

 
Bases generals i específiques de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per al 2008
– 
Model d’instància Convocatòria publicada a: BOP 74 de 26.03.2008
-DOGC 5101 de 1.04.2008
-BOE 89 de 12.04.2008 D’acord amb el punt 6.5 de les bases, els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 L’últim dia per presentar instàncies serà el 2 de maig de 2008

Puntuació de la fase de valoració de mèrits per a la plaça d’informador/a d’habitatge

ANUNCI: Puntuació en la fase de valoració de mèrits del procés de cobertura d’una plaça de tècnic/a auxiliar informador/a d’habitatge Hipervincle

Aprovació inicial Projecte “Pla Especial i Projecte de Línia elèctrica MT, CTI i Línia elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta

Aprovació provisional Projecte “Pla Especial i Projecte de


elèctrica MT, CTI i
elèctrica BT, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta”

 

Edicte publicat al BOPB núm. de registre 022012022272 de data 9 d’octubre de 2012

 

Aprovació definitiva del Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme


Havent estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la inserció d´edictes al BOP núm. 314 de 31 de desembre de 2004 i al DOGC núm. 4295 de 5 de gener de 2005 i havent estat informat favorablement en el Consell d´Alcaldes celebrat en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2004, es fa públic que, d´acord amb allò previst a l´article 29.3 del DL 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´organització comarcal de Catalunya, en la sessió plenària ordinària de data 15 de març de 2005 s´ha aprovat el Programa d´Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme  
Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme