Ordre del dia del Ple del CCM (20 de gener de 2004)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de gener de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 18 de novembre de 2003 i de la sessió extraordinària de data 16 de desembre de 2003.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos decret de Presidència.

MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2.- Aprovació, si s´escau, la modificació en la composició de la Comissió Permanent del Ple.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Extinció de mutu acord, si s´escau, del conveni de delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/ cartró i envasos/ embalatges lleugers, signat en data 17 de novembre de 1998 amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.


-4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 341/03 de data 28 de novembre de 2003, sobre l´aprovació de l´annex del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS

5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a l´acompanyament i vigilància dels alumnes usuaris del transport escolar del CEIP Sobirans.


-6.- Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica als ajuntaments que formen part de l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal pel finançament dels Equips Bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP), per a l´any 2003.


-7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 353/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya per a la programació i el finançament del servei d´atenció a la infància i l´adolescència (EAIA) per a l´any 2003.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

8.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de l´Observatori del Mercat Laboral.


-9.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de Recursos Europeus.


-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni per a l´extinció de mutu acord del conveni de col·laboració per a l´elaboració de la revisió del Pla General d´Argentona.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 343/03 de data 2 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´elaboració de les accions “diagnosi i disseny de l´observatori de la qualitat empresarial al Maresme” i el “diagnòstic i estudi de viabilitat del telecentre del Maresme per a professionals i microempresaris”.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 352/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació de l´Acord Marc del Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2004-2007).


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 361/03 de data 12 de desembre de 2003, sobre la resolució d´autoritzar i disposar les transferències respectives a les administracions locals i agents sindicals implicats en les accions incloses en el Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2001-2003).


-14.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 15 de gener de 2004.

El president

Manuel Mas i Estela

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 20 de setembre de 2005


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de setembre de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 19 de juliol de 2005.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències per part dels ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i Tiana per a la prestació dels serveis d´inspecció de contaminació acústica i atmosfèrica i aprovació del conveni de cooperació administrativa corresponent.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels criteris tècnics per a l´acceptació d´abocaments d´aigües residuals rics en sals assumibles per les infrastructures de sanejament existents a la comarca del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS

4.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a la prestació del servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars del CEIP Sant Martí.


-5.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació del servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars del municipi.


-6.- Aprovació, si s´escau, d´ajuts econòmics a determinats centres escolars en el marc del servei educatiu i social de menjador escolar.


-7.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de finançament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Maresme, per al patrocini de la novena “trobada pedagògica”.


-8.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Maresme III per a la realització de l´exposició Jules Verne.


-9.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de l´oficina d´habitatge del Maresme.


-10.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´IAESTE Catalunya (The Internacional Association for the Exchange of Estudents of Technical Experience) per a la realització de la base de dades per als serveis complementaris a l´educació del Maresme.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

11.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Alella, Argentona, Cabrils, Dosrius, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar per a la realització de l´acció “Club Virtual de Feina”.


-12.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d´Estrac, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tordera i Sant Pol de Mar per a la realització de l´acció “Club de Feina”.


-13.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca del Maresme per a la realització de l´actuació “Equip Tècnic d´atenció directa als col·lectius de risc d´exclusió”.


-14.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d´Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Calella, Dosrius, Malgrat de Mar, Montgat, El Masnou, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt i Santa Susanna per a la realització d´accions per afavorir l´ocupació.


-15.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Canet de Mar, Pineda de Mar, Premià de Mar i Sant Pol de Mar per a la realització de les accions de servei a l´empresa.


-16.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb els ajuntaments d´Argentona, Cabrils, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar per a la creació, promoció, millora i actualització de directoris d´empreses.


-17.- Aprovació, si s´escau, de la creació del servei d´animals domèstics.


-18.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb els Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta, per a la construcció d´una deixalleria mancomunada.


-19.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´entitat financera Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” per a la prestació de serveis de cobrament de tributs i preus públics.


-20.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Caixa d´Estalvis Laietana per a la cooperació recíproca en l´assoliment dels objectius estatutaris d´ambdues institucions.


-21.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 168/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a l´aprovació del document de cessió de l´ús de local per a centre de mesura (CCMM) i constitució de servitud d´energia elèctrica, a favor d´Endesa Distribución Eléctrica SL.


-22.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 170/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a requerir al sol·licitant Sr. Joan Figueras Lago, que subsani la seva reclamació de responsabilitat patrimonial mitjançant la proposició de prova.


-23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 171/05 de data 25 de juliol de 2005, referent a l´autorització i disposició de la despesa corresponent al cànon a abonar a la Direcció General de Ports i Costes, per a la concessió administrativa de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.


-24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 172/05 de data 26 de juliol de 2005, referent a l´aprovació del conveni de reglament de participació en el projecte “Model de planificació estratègica de Govern Electrònic” (Programa URB-AL Projecte comú R13-A12-04).


-25.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 15 de setembre de 2005
El president

Pere Almera i Puiggrós

Concurs lliure per a la cobertura d’un lloc de treball de funcionari interí d’assistent/a social

 
Edicte, bases i convocatòria per a la cobertura d’una plaça d’assistent/a social Publicació a : BOP- 121 de 21/05/2007 i a DOGC- 4889 de 23/05/2007 Per tant, l’últim dia per a presentar instàncies serà el 12/06/2007.

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2011/12

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 15 de juliol de 2011.

Els informem que hi ha hagut una modificació a les Bases, en el següent enllaç estan actualitzades.

 

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local que se celebrarà l’11 de maig a les 17:30h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA i COOPERACIÓ LOCAL, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:30 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada per la treballadora Sra. Eva Mancera i Lemus.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada pel treballador Sr. Joaquim Serra i Sellarés.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques que han de regir la contractació de l´externalització dels sistemes de correu electrònic i publicació en el web del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms.


-4.- Aprovació, si s´escau, de l´autorització, disposició i reconeixement d´una factura corresponent al mes d´abril en matèria de competència de la Comissió Permanent del Ple.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en el marc del projecte UPD d´assistència tècnica als Pactes Territorials per al Desenvolupament Local i d´Ocupació.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la xarxa núm. 9 “Finançament local i pressupost participatiu” del programa europeu URB-AL II.


-7.- Sol·licitud, si s´escau, d´una pròrroga per a la justificació de la subvenció rebuda per part del programa xarxa 41 per als projectes “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia” i “Creació d´un entorn virtual de treball col·laboratiu entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme”.


-8.- Aprovació, si s´escau, de despeses corresponents a exercicis tancats.


-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 90/04, de 31 de març de 2004, referent a l´aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment negociat sense publicitat de la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”.


-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/04, de 6 d´abril de 2004, referent a l´assignació d´una valoració de nivell A al projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Pol de Mar “Trasllat i organització del llegat de Pere i Joan Corominas de la seu social de la Fundació de la Família Corominas”, en el marc de la convocatòria d´ajuts per a projectes d´abast comarcal (ACOM) de 2004.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 98/04, de 6 d´abril de 2004, referent a la desestimació de la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Abel Fabré, actuant en nom i representació del Sr. Miquel Guardiola Cararach, en relació a una finca situada al paratge Les Costes de Tiana.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/04, de 26 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu d´obres d´execució del Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD), Fases 1 i 2 i Camí d´accés, a l´empresa Vias y Construcciones, SA.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 105/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme” (Fases 1 i 2 i camí d´accés) a l´arquitecte tècnic Sr. Benito Ruiz i March.


-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 107/04, de 28 d´abril de 2004, referent a la sol·licitud al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de diversos cursos de formació ocupacional en el marc de la resolució TRI/863/2004 d´1 d´abril.


-15.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 6 de maig de 2004

El president de la CI de Règim Interior,
Promoció Econòmica i Cooperació Local


Sebastià Pujol i Puig