Ordre del dia de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local que se celebrarà l’11 de maig a les 17:30h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA i COOPERACIÓ LOCAL, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:30 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada per la treballadora Sra. Eva Mancera i Lemus.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada pel treballador Sr. Joaquim Serra i Sellarés.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques que han de regir la contractació de l´externalització dels sistemes de correu electrònic i publicació en el web del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms.


-4.- Aprovació, si s´escau, de l´autorització, disposició i reconeixement d´una factura corresponent al mes d´abril en matèria de competència de la Comissió Permanent del Ple.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en el marc del projecte UPD d´assistència tècnica als Pactes Territorials per al Desenvolupament Local i d´Ocupació.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la xarxa núm. 9 “Finançament local i pressupost participatiu” del programa europeu URB-AL II.


-7.- Sol·licitud, si s´escau, d´una pròrroga per a la justificació de la subvenció rebuda per part del programa xarxa 41 per als projectes “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia” i “Creació d´un entorn virtual de treball col·laboratiu entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme”.


-8.- Aprovació, si s´escau, de despeses corresponents a exercicis tancats.


-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 90/04, de 31 de març de 2004, referent a l´aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment negociat sense publicitat de la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”.


-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/04, de 6 d´abril de 2004, referent a l´assignació d´una valoració de nivell A al projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Pol de Mar “Trasllat i organització del llegat de Pere i Joan Corominas de la seu social de la Fundació de la Família Corominas”, en el marc de la convocatòria d´ajuts per a projectes d´abast comarcal (ACOM) de 2004.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 98/04, de 6 d´abril de 2004, referent a la desestimació de la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Abel Fabré, actuant en nom i representació del Sr. Miquel Guardiola Cararach, en relació a una finca situada al paratge Les Costes de Tiana.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/04, de 26 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu d´obres d´execució del Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD), Fases 1 i 2 i Camí d´accés, a l´empresa Vias y Construcciones, SA.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 105/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme” (Fases 1 i 2 i camí d´accés) a l´arquitecte tècnic Sr. Benito Ruiz i March.


-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 107/04, de 28 d´abril de 2004, referent a la sol·licitud al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de diversos cursos de formació ocupacional en el marc de la resolució TRI/863/2004 d´1 d´abril.


-15.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 6 de maig de 2004

El president de la CI de Règim Interior,
Promoció Econòmica i Cooperació Local


Sebastià Pujol i Puig

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals que se celebrarà l’11 de maig a les 17:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CPEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el consell Comarcal del Maresme, de 26 de novembre de 2002.


-2.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 106/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació dels lots A, B i C i les rutes del lot de transport adaptat individual (TAI) del concurs per a l´adjudicació, mitjançant procediment obert de la gestió del servei públic, modalitat concessió, del transport adaptat “porta a porta”.


-3.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals

Francesc Xavier Serra i Vigil

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Territori i sostenibilitat que se celebrarà l’11 de maig a les 18:00h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la Moció del grup comarcal del CIU amb el suport de la resta de grups comarcals, per al manteniment de la xarxa d´aigües pluvials i residuals.


-2.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració per a la implantació d´un sistema de gestió de l´ús públic de les platges segons la norma ICTE.


-3.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei d´inspecció de contaminació acústica.


-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació interadministrativa tipus per a la prestació del Servei de contaminació atmosfèrica.


-5.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´ajuntament del Masnou.


-6.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració en l´àmbit de meteorologia entre el Consell Comarcal del Maresme i l´empresa Wai Entertaiment.


-7.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme al conveni de col·laboració entre l´Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio.


-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 101/04, de 21 d´abril de 2004, referent a la contractació de l´empresa Consultors d´Emas, SL per l´assessorament en la posada en marxa i funcionament de la norma ISO 14001, així com el desenvolupament d´un “Taller de la sostenibilitat”.


-9.- Aprovació, si s´escau, de la moció presentada pel grup comarcal de CIU sobre el servei per compartir cotxe i pàrquing.


-10.- Informes, precs i preguntes.


Mataró, 6 de maig de 2004

El President de la CI deTerritori i Sostenibilitat

Josep Jo i Munné