Concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme

En la Comissió Permanent del Ple de 9 de març de 2004, s’ha aprovat la convocatòria del concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme.  
Edicte
– 
Plec de clàusules administratives particulars
– 
Plec de clàusules tècniques El termini de presentació de proposicions finalitza el 16 d’abril

Concurs per a la contractació de l’obra del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (Fase 1, Fase 2 i Camí d’Accés)

Termini de presentació de proposicions: 9 de març de 2004

 
Edicte de licitació de les obres  
Plec de Clàusules Administratives Generals  
Plec de Clàusues Administratives Particulars Fase I Documents {.d}Memòria  
Cliqueu aquí
-Annexes a la Memòria (1)  
Cliqueu aquí
-Annex a la Memòria (2)
Cliqueu aquí

-Annex a la Memòria (3)  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques 
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (1)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (2)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (3)  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d} 02.1-MA-TO-500-A1  
Cliqueu aquí
-02.2 MA-TO-200-A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200-A1  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50-A1  
Cliqueu aquí
-02.4MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-03.2 MA-DI-50-A1  
Cliqueu aquí
-04-MA-AS-50-A1  
Cliqueu aquí
-05-MA-FS-100-A1  
Cliqueu aquí
-07.1-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.2-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.3-MA-DET-20-A1 llarg  
Cliqueu aquí
-07.4-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-08-MA-FUS-50-A1  
Cliqueu aquí
-09.2-MA-IN-ELE-ALA-100-A1  
Cliqueu aquí
-10.1-MA-SS  
Cliqueu aquí
-10.2-MA-SS  
Cliqueu aquí
-F1.01-MA-SI-1000-A2  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols A-3 {.d}1.- Emplaçament
Cliqueu aquí

-2.- Plantes edifici i recintes  
Cliqueu aquí
-3.- Alçat Edifici Secció Box  
Cliqueu aquí {.d} Fase II Documents {.d}Memòria i Annexes  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01 MA-SI-100  
Cliqueu aquí
-02.1 MA-TO A1
Cliqueu aquí

-02.2 MA-TO A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03. MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-04. MA-DET-20  
Cliqueu aquí
-05-MA-IN-ELE-ALA-100  
Cliqueu aquí {.d} Camí d’accés Documents {.d} Memòria  
Cliqueu aquí
-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidament-Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01-Situació-Indexplanols  
Cliqueu aquí
-05-Perfils  
Cliqueu aquí
-06-Detalls  
Cliqueu aquí {.d}

Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

Ordre del dia del Ple del CCM (20 de gener de 2004)


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 20 de gener de 2004, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 18 de novembre de 2003 i de la sessió extraordinària de data 16 de desembre de 2003.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos decret de Presidència.

MOCIÓ DE PRESIDÈNCIA

2.- Aprovació, si s´escau, la modificació en la composició de la Comissió Permanent del Ple.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Extinció de mutu acord, si s´escau, del conveni de delegació del servei de recollida selectiva de vidre, paper/ cartró i envasos/ embalatges lleugers, signat en data 17 de novembre de 1998 amb l´Ajuntament de Vilassar de Dalt.


-4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 341/03 de data 28 de novembre de 2003, sobre l´aprovació de l´annex del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Maresme.

CI SERVEIS PERSONALS

5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per a l´acompanyament i vigilància dels alumnes usuaris del transport escolar del CEIP Sobirans.


-6.- Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica als ajuntaments que formen part de l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal pel finançament dels Equips Bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP), per a l´any 2003.


-7.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 353/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya per a la programació i el finançament del servei d´atenció a la infància i l´adolescència (EAIA) per a l´any 2003.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

8.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de l´Observatori del Mercat Laboral.


-9.- Aprovació, si s´escau, del model de conveni d´adhesió dels ajuntaments de la comarca al Servei de Recursos Europeus.


-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni per a l´extinció de mutu acord del conveni de col·laboració per a l´elaboració de la revisió del Pla General d´Argentona.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 343/03 de data 2 de desembre de 2003, sobre l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´elaboració de les accions “diagnosi i disseny de l´observatori de la qualitat empresarial al Maresme” i el “diagnòstic i estudi de viabilitat del telecentre del Maresme per a professionals i microempresaris”.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 352/03 de data 5 de desembre de 2003, sobre l´aprovació de l´Acord Marc del Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2004-2007).


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 361/03 de data 12 de desembre de 2003, sobre la resolució d´autoritzar i disposar les transferències respectives a les administracions locals i agents sindicals implicats en les accions incloses en el Pacte Territorial per a l´Ocupació del Maresme (2001-2003).


-14.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 15 de gener de 2004.

El president

Manuel Mas i Estela