Ordre del dia que celebrarà el CCM el 16 de setembre de 2008

A les 19.00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de juliol de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/08 del pressupost del Consell Comarcal del Maresme a càrrec de romanent de tresoreria.
-3.-Aprovació, si s´escau, de la cessió gratuïta a la Fundació Privada CETEMMSA de 500 accions de la societat Centro de Tecnologia Empresarial de Mataró Maresme SA.
-4.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-5.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament d´Alella per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-6.-Aprovació, si s´escau, del model d´acta d´inspecció i de l´annex pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-8.-Ratificació, si s´escau, de la modificació del Text dels Estatuts del Consorci Teledigital Maresme Nord.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la declaració de nou elements arquitectònics- històrics com a BCIL (Bé Cultural d´Interés Local) del municipi de Santa Susanna.
-10.-Aprovació, si s´escau, dels criteris de liquidació de les aportacions dels municipis a incloure dins del conveni de finançament del Transport Escolar no obligatori.
-11.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació educativa amb la UPC.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 220/08 de data 24 de juliol, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare per a la col·laboració en el Festival Shakespeare 2008. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 13.-Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències corresponent a la gestió dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Tordera al Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/08 de data 29 de juliol, referent a la designació de lletrats per comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el recurs ordinari interposat per Tecnocrom Industrial SA. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Gressol- Projecte Home Catalunya per a la realització de programes i accions de rehabilitació i reinserció social de drogodependents per a l´any 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Associació Cultural Gitana del Maresme per a la realització d´accions formatives i de reforç escolar per als infants i adolescents del col·lectiu gitano per a l´any 2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-18.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental- Maresme de CCOO per a la gestió d´accions d´orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d´estrangeria.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco, Metalogenia per a cobrir les rutes del Servei de Transport Adaptat de persones amb discapacitat que s´hagin de traslladar al seu lloc de treball.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la concessió d´ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional i desenvolupament i campanyes de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme per a l´any 2008.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/08 de data 23 de juliol, referent a l´aprovació del Contracte Programa 2008-2011 amb el Dept. d´Acció Social i Ciutadania per l´any 2008.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Immigració


Edicte del Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 97/10, de 8 d´abril de 2010, amb l’aprovació dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de concurs per a la selecció d´un/a Tècnic/a Auxiliar d´Immigració
Hipervincle

Ordre del Dia de la Comissió Informativa de Serveis Personals (9/11/04)


En ús de les atribucions que em confereix l’art. 42 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS, el proper DIMARTS 9 de novembre de 2004, a les 17:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Personals de data 19 d´octubre de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´IMPEM de l´Ajuntament de Mataró, per a la millora de la igualtat d´oportunitats d´accés i condicions al mercat laboral dels col·lectius en risc d´exclusió social.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la separació del Consell Comarcal del Maresme del Consorci Pangea Arco Mediterraneo.


-3.- Aprovació, si s´escau, de la proposta d´acord sobre la protecció de les persones amb dependència social.


-4.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per l´edició del “Calendari de la Seguretat Viària 2005”.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració col·lectiu de músics del Maresme.


-6.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació AGI, per a la utilització de recursos per a la violència domèstica.


-7.- Aprovació, si s´escau, de la creació del servei de suport als Serveis Socials en violència domèstica.


-8.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Mataró, per a la prestació del servei de transport adaptat “porta a porta”.


-9.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Calella per al finançament del servei de menjador escolar del CEIP La Minerva de Calella.


-10.- Aprovació, si s´escau, de diversos ajuts individuals de desplaçament no obligatori.


-11.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Malgrat de Mar, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-12.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al finançament del servei de transport escolar no obligatori.


-13.- Aprovació, si s´escau, d´una sol·licitud d´ingrés extraordinari al Departament de Benestar i i Família de la Generalitat de Catalunya.


-14.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció del Departament de Cultura per l´Arxiu Històric Comarcal.


-15.- Acceptació, si s´escau, d´una subvenció de la Direcció General de la Infància de la Generalitat de Catalunya per a l´EAIA anualitat 2004.


-16.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 4 de novembre de 2004

El President de la Comissió Informativa
de Serveis Personals
Francesc Xavier Serra i Vigil

Servei Alfabetització digital per a la inserció laboral del Maresme any 2010

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP, SCCL

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei “Alfabetització digital per a la inserció laboral de Maresme any 2010”
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

ATENCIÓ! havent-se detectat un error en les clàusules segona i novena dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, s’ha procedit a substituir els Plecs incorrectes per una versió esmenada.  
Edicte
– 
esmenes a l’edicte
– 
Plec de clàusules administratives i tècniques
– 
Relació de personal que presta serveis de neteja al Consell Comarcal del Maresme i a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
– 
PB CCM
– 
P1 CCM
– 
P2 CCM
– 
P3 CCM
– 
P4 CCM
– 
Planta baixa EUM
– 
P1 EUM
– 
P2 EUM
– 
Planta Edifici CAAD El termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juny de 2006