Oferta de treball: auxiliar administratiu/va


OFERTA DE TREBALL


El Consell Comarcal del Maresme precisa contractar per via d´urgència una plaça d´Auxiliar administratiu/va, adscrita a l´àrea de Serveis Generals.

Les funcions a desenvolupar són:

Realització material de tasques de mecanografia i manipulació d´equips d´oficina.


-Despatx de correspondència.


-Transcripció i còpia de documents.


-Arxiu i classificació de documents.


-Atenció al públic, per tots els mitjans.


-Altres que li siguin encomanades.

Els requisits mínims de titulació per a prendre part en la selecció són disposar del títol de graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.


Els mèrits que es valoraran són:

Experiència, en especial en l´administració pública


-Formació específica pel lloc de treball

La data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, que hauran d´anar acompanyades del corresponent currículum, s´estableix pel dia 9 de novembre de 2005. Aquestes sol·licituds s´hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal en horari d´oficina.

Concurs per procediment obert, modalitat concessió, per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta”

El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

 
Edicte
– 
Plec de Clàusules Administratives particulars i econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex 1
– 
Annex 2
– 
Models 1, 2, 3 i 4
– 
Model 5 Document excel El termini de presentació de proposicions finalitza el 15 de març

El CCM oferta una plaça d’Informador/a d’Habitatge

Termini de presentació d’instàncies: 30 de març de 2010

El Consell Comarcal del Maresme ha obert un procés selectiu, mitjançant concurs lliure, per a la selecció de la persona que ha d´ocupar una plaça d’Informador/a d’Habitatge Les persones interessades han de presentar les seves instàncies amb la documentació requerida a les mateixes en el termini de 10 dies hàbils a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En aquest espai web s’anirà informant dels terminis.Podeu consultar les Bases del Concurs clicant sobre les imatges dels documents:
 

Clic aquí per a pdf