Ordre del dia que celebrarà el CCM el 16 de setembre de 2008

A les 19.00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 15 de juliol de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/08 del pressupost del Consell Comarcal del Maresme a càrrec de romanent de tresoreria.
-3.-Aprovació, si s´escau, de la cessió gratuïta a la Fundació Privada CETEMMSA de 500 accions de la societat Centro de Tecnologia Empresarial de Mataró Maresme SA.
-4.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-5.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament d´Alella per a la delegació de competències en matèria de Salut Pública per establiments de comerç minorista de nova creació.
-6.-Aprovació, si s´escau, del model d´acta d´inspecció i de l´annex pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la Taxa pel Servei de Suport a la Gestió Local en matèria de Salut Pública.
-8.-Ratificació, si s´escau, de la modificació del Text dels Estatuts del Consorci Teledigital Maresme Nord.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la declaració de nou elements arquitectònics- històrics com a BCIL (Bé Cultural d´Interés Local) del municipi de Santa Susanna.
-10.-Aprovació, si s´escau, dels criteris de liquidació de les aportacions dels municipis a incloure dins del conveni de finançament del Transport Escolar no obligatori.
-11.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació educativa amb la UPC.
-12.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 220/08 de data 24 de juliol, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Cultural Festival Shakespeare per a la col·laboració en el Festival Shakespeare 2008. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 13.-Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències corresponent a la gestió dels sistemes de sanejament en alta del terme municipal de Tordera al Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/08 de data 29 de juliol, referent a la designació de lletrats per comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el recurs ordinari interposat per Tecnocrom Industrial SA. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Gressol- Projecte Home Catalunya per a la realització de programes i accions de rehabilitació i reinserció social de drogodependents per a l´any 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació amb l´Associació Cultural Gitana del Maresme per a la realització d´accions formatives i de reforç escolar per als infants i adolescents del col·lectiu gitano per a l´any 2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per al desenvolupament de programes i actuacions d´acolliment lingüístic per a l´any 2008.
-18.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental- Maresme de CCOO per a la gestió d´accions d´orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d´estrangeria.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració econòmica amb diversos ajuntaments per al desenvolupament de programes i accions d´acollida i integració de persones estrangeres immigrades per al 2008.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Adecco, Metalogenia per a cobrir les rutes del Servei de Transport Adaptat de persones amb discapacitat que s´hagin de traslladar al seu lloc de treball.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la concessió d´ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional i desenvolupament i campanyes de sensibilització del Consell Comarcal del Maresme per a l´any 2008.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/08 de data 23 de juliol, referent a l´aprovació del Contracte Programa 2008-2011 amb el Dept. d´Acció Social i Ciutadania per l´any 2008.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Estudi i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la gestió d´instal·lacions energètiques del municipi de Pineda de Mar cap a empreses de serveis energètics

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment negociat sense publicitat

Adjudicatari:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SAOferta pública d’ocupació del CCM per al 2008

 
Bases generals i específiques de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per al 2008
– 
Model d’instància Convocatòria publicada a: BOP 74 de 26.03.2008
-DOGC 5101 de 1.04.2008
-BOE 89 de 12.04.2008 D’acord amb el punt 6.5 de les bases, els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 L’últim dia per presentar instàncies serà el 2 de maig de 2008

Concurs per a la reenginyeria i implantació d’una gestió informatizada d’expedients per a 13 ajuntaments del Maresme

Concurs, per procediment obert, de la reenginyeria i implantació d´una gestió informatitzada d´expedients per als ajuntaments d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar  
Edicte
– 
Plec de condicions tècniques
– 
Plec de clàusules administratives particulars {n}L’últim dia de presentació d’ofertes serà el 19 de juny de 2006