Concurs per a la reenginyeria i implantació d’una gestió informatizada d’expedients per a 13 ajuntaments del Maresme

Concurs, per procediment obert, de la reenginyeria i implantació d´una gestió informatitzada d´expedients per als ajuntaments d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar  
Edicte
– 
Plec de condicions tècniques
– 
Plec de clàusules administratives particulars {n}L’últim dia de presentació d’ofertes serà el 19 de juny de 2006

Ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Maresme

Últim dia de presentació d’instàncies: 9 de març de 2009

 
Anunci de la convocatòria i Bases específiques
– 
Bases generals
– 
Model d’instància Els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 Bases generals publicades a: – BOP núm. 74 de 26/03/08 – DOGC 5101 de 1/04/2008 Bases específiques publicades a: -BOP núm. 1 de data 01/01/09 -DOGC núm. 5303 de data 23/01/09 -BOE núm. 41 de data 17/02/09 L’últim dia per presentar instàncies és el 9 de març de 2009

1.-Selecció del soci privat que haurà de subscriure un percentatge del capital social de l’empresa d’economia mixta que gestionarà els serveis delegats següents: servei de monitors de serveis educatius i servei d’assistència domiciliària del CCM

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Selecció soci privat per empresa d’economia mixta

Pressupost base licitació:
capital social de l’empresa d’economia mixta serà de 60.000 euros

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
Les proposicions es presentaran en la forma i amb el contingut establerts a la article 12 del Plec de clàusules administratives, al registre general del Consell Comarcal del Maresme, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des de l´endemà de la darrera publicació del present edicte de segona convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.º

Obertura de pliques:
En el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes

Obtenció d’informació:
Secretaria General del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) tots els dies hàbils de 9 a 14 hores o consultant els documents incorporats en aquest perfil del contractant

DOCUMENTS:
Anunci de licitacióHipervincle


 
Anunci suspensió convocatòria

Hipervincle


Anunci sobre la composició de la Mesa de Contractació
Hipervincle


Anunci d’ampliació del termini de presentació d’ofertes en la licitació:
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle


 
Plecs Administratius

– 
Annex I a. Creació del Servei de Monitors dels Serveis Educatius

– 
Annex I b. Reglament de funcionament

– 
Annex I c. Jornades laborals del servei de monitors

– 
Annex II a. Creació del Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependència

– 
Annex II b. Reglament dels Serveis d’Atenció Domiciliària

– 
Annex III. Estatuts de la societat mercantil amb capital social mixt

– 
Plecs tècnics Selecció Soci Privat Empresa d’Economia Mixta

Bases de la XXVIII Mostra Literària del Maresme 2011

Termini de presentació: Fins el 1 de juliol de 2011  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 19 de juliol a les 19:00h


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 19 de juliol de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de maig de 2005.
-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2004 CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT 3.- Acceptació, si s´escau, de la delegació de competències per part de l´Ajuntament de Malgrat de Mar per a la prestació del servei d´inspecció de contaminació atmosfèrica i contaminació acústica i aprovació del conveni de cooperació administrativa corresponent.
-4.- Aprovació, si s´escau, d´unes instruccions-guia per a la gradació de l´article 50.3 del Reglament regulador d´abocaments d´aigües residuals a la comarca del Maresme.
-5.- Aprovació, si s´escau, del pagament fraccionat a l´ACA de l´aigua lliurada per l´ITAM al 2003.
-6.- Emissió, si s´escau, d´informe favorable per a l´adquisició per part de SOREA, SA d´un grup d´impulsió de reserva per a l´ETAP de Palafolls.
-7.- Ratificació, si s´escau del Decret de Presidència núm. 126/05, de 14 de juny de 2005, referent a l´aprovació del conveni entre aquest Consell Comarcal i l´empresa Qualitat en l´Autodistribució i Serveis, SA, que té per objecte donar patrocini a la informació meteorològica que el CCM difon a diari per diferents emissores de ràdio de la comarca.
-8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 134/05, de 28 de juny de 2005, referent a incoar expedient per determinar l´admissió o no a tràmit de la reclamació patrimonial presentada pel Sr. Joan Figueras Lago en data 20 de maig de 2005.
-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 136/05, de 28 de juny de 2005, referent a la sol·licitud a la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de la inclusió dins la Xarxa Natura 2000 de diversos espais naturals d´interès del Maresme. CI SERVEIS PERSONALS 10.- Aprovació, si s´escau, de la proposta de col·laboració econòmica amb diferents projectes de cooperació internacional.
-11.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2005.
-12.- Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança reguladora del preu públic per a la certificació del nivell òptim de qualitat per a l´educació de les activitats extraescolars a la comarca.
-13.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
-14.- Aprovació, si s´escau, de l´Adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i Ciutadania i nomenament d´un representant del Consell Comarcal del Maresme.
-15.- Aprovació, si s´escau, d´un conveni per a la creació del servei de borsa d´intermediació en habitatge.
-16.- Aprovació, si s´escau, de l´extinció del conveni pel finançament del transport escolar no obligatori amb l´Ajuntament d´Alella.
-17.- Aprovació, si s´escau, de dos convenis de col·laboració per a la prestació dels serveis complementaris, un amb l´Ajuntament d´Alella i l´altra amb l´Ajuntament de Teià.
-18.- Aprovació, si escau, del Pla de Treball del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme per a l’any 2005.
-19.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 95/05, de 2 de maig de 2005, referent al nomenament del Sr. Jordi Merino Noé com a representant d´aquest Consell Comarcal de la delegació europea de la Xarxa de Municipis Europeus per la Pau al Pròxim Orient que vetllarà pel procés d´observació electoral en els comicis de Gaza i Cizjordània del dia 5 de maig de 2005
-20.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 130/05, de 17 de juny de 2005, referent a l´aprovació del conveni entre aquest Consell Comarcal i els ajuntaments de Dosrius i Òrrius per a la contractació dels serveis de dinamització juvenil mancomunada. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL 21.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda extintiva al conveni de col·laboració amb l´Institut Cartogràfic de Catalunya per a la difusió de productes impresos de l´ICC.
-22.- Aprovació, si s´escau, de l´adscripció de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme, als efectes previstos a la D.T. 3a. De la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
-23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la realització d´un estudi sobre la viabilitat de la creació del Consorci d´Ocupació del Maresme.
-24.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la campanya “Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura” convocada per la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
-25.- Ratificació, si s´escau, de l´apartat dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 128/05, de 15 de juny de 2005, referent a la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Mataró pel projecte d´anàlisi de les possibilitats de definir un model de serveis informàtics mancomunat per a tots els municipis del Maresme.
-26.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de juliol de 2005 El president Pere Almera i Puiggrós