Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació


 


 

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

El CCM celebra el primer ple ordinari del mandat

 


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà aquest vespre el primer ple ordinari del mandat 2007-2011, en el qual prendran possessió del càrrec de conseller comarcal Jaume Borrell (alcalde de Sant Cebrià de Vallalta de CiU), Alfons Molons (CiU) i Francesc Xavier Serra (ICV).


Tot i haver estat proclamats per la Junta electoral, els tres polítics encara no havien pres possessió del càrrec perquè no van poder assistir a la sessió de constitució del nou consell comarcal que es va celebrar el passat 30 de juliol. L’ordre del dia del Ple que començarà a les 19.00h el podeu veure,
clicant aquí

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de desembre a les 17:30h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 17.30 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de juny de 2004.
-1.- Despatx oficial
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el projecte de pressupost general de la corporació per a 2005.
-3.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Pla d´Actuació Comarcal.
-4.- Presentació proposta elaboració del Pla Estratègic Territorial del Maresme.
-5.- Presentació del conveni ACTE (plans estratègics del sector tèxtil).
-6.- Presentació de les polítiques d´immigració de la Generalitat de Catalunya, per Adela Ros, Secretària d´Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
-7.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 23 de novembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs