Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de març


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari el dimarts 18 de març de 2008, a les 19.00h, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 22 de gener de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Donar compte, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 76/08 de data 29 de febrer de 2008, referent a la liquidació del Pressupost consolidat per a l´exercici 2007.
-3.-Donar compte, si s´escau, de l´informe de fiscalització 27/2007 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent al Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Modificació, si s´escau, del règim retributiu i dedicació de membres de la corporació. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 5.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda a l´Acord sobre condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme
-6.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda al Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral al servei del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments adherits per a projectes de infraestructura de banda ampla, la Xarxa Man.
-8.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut per l´any 2008.
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Escola Universitària del Maresme per a la gestió del Maresme Centre de Negocis.
-10.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni marc per a l´acolliment d´empreses.
-11.-Aprovació, si s´escau, de l´ordenança núm. 8 reguladora del preu públic de la prestació dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació definitiva, si s´escau, del Reglament de funcionament intern del Maresme Centre de Negocis.
-13.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs escolar 2008/2009.
-14.-Aprovació, si s´escau, de les bases de la XXV Mostra Literària del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració tipus amb els ajuntaments que participin en les properes edicions de la Mostra Literària del Maresme.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l´àmbit del Servei de Suport a la gestió de les activitats extraescolars.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrera de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjadors.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació entre els ajuntaments de l´Alt Maresme que tenen alumnes escolaritzats en el CEE l´Horitzó de Pineda de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per creat un marc de cooperació econòmica per promoure activitats educatives complementàries.
-19.-Renunciar, si s´escau, al dret preferent d´adquisició d´accions de l´empresa CETEMM SA.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 40/08 de data 31 de gener de 2008, referent a l´atorgament de poders generals per plets en defensa del Consell Comarcal del Maresme a favor de diversos professionals. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 21.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de la Taxa per a la prestació del servei d´alertes meteorològiques i de seguiment atmosfèric.
-22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per a l´assessorament tècnic en l´àmbit de la contaminació acústica.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme, per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per el càlcul i l´atribució de fons corresponent a les despeses indirectes de gestió dels sistemes de sanejament.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per a l´assessorament en la gestió de les franges de protecció perimentral d´urbanitzacions a executar l´any 2008.
-26.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Alella i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en matèria de llicències municipals innòcues i ambientals dels annexos I, II i III.
-27.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 37/08 de 30 de gener, referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractaments de Residus, per a la derivació temporal a l´ECOPARC 2 de FORM.
-28.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 41/08 de 31 de gener, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari núm. 707/2007 interposat per Asecat, SA.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 62/08 de data 19 de febrer, referent a aprovar les esmenes introduïdes per l´Agència Catalana de l´Aigua en el Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les actuacions contingudes en el primer escenari temporal 2006-2008 del programa PSARU 2005. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans i el Consell Comarcal del Maresme per la realització d´unes pràctiques del postgrau “Lideratge per a la Gestió Política i Social”.
-31.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol per el Projecte esportiu, social, educatiu i de foment de l´ús de la Llengua Catalana en el marc del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme.
-32.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre l´Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del Departament d´Acció Social i Ciutadania, i el Consell Comarcal del Maresme, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.
-33.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 13/08 de data 23 de gener, referent a aprovar la signatura d´una addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i el Consell Comarcal del Maresme en matèria d´actuacions comunitàries i cíviques.
-34.-nformes, precs i preguntes

Ordre del dia de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local que se celebrarà l’11 de maig a les 17:30h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 76 del Reglament Orgànic Comarcal, he resolt convocar als senyors consellers membres de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA i COOPERACIÓ LOCAL, el proper DIMARTS 11 de maig de 2004, a les 17:30 hores, a la seu del Consell Comarcal, per celebrar sessió ordinària, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Règim Interior, Promoció Econòmica i Cooperació Local de 13 d´abril de 2004.


-1.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada per la treballadora Sra. Eva Mancera i Lemus.


-2.- Aprovació, si s´escau, de la compatibilitat amb segona dedicació sol·licitada pel treballador Sr. Joaquim Serra i Sellarés.


-3.- Aprovació, si s´escau, dels Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques que han de regir la contractació de l´externalització dels sistemes de correu electrònic i publicació en el web del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms.


-4.- Aprovació, si s´escau, de l´autorització, disposició i reconeixement d´una factura corresponent al mes d´abril en matèria de competència de la Comissió Permanent del Ple.


-5.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre aquest Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró en el marc del projecte UPD d´assistència tècnica als Pactes Territorials per al Desenvolupament Local i d´Ocupació.


-6.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la xarxa núm. 9 “Finançament local i pressupost participatiu” del programa europeu URB-AL II.


-7.- Sol·licitud, si s´escau, d´una pròrroga per a la justificació de la subvenció rebuda per part del programa xarxa 41 per als projectes “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia” i “Creació d´un entorn virtual de treball col·laboratiu entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme”.


-8.- Aprovació, si s´escau, de despeses corresponents a exercicis tancats.


-9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 90/04, de 31 de març de 2004, referent a l´aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment negociat sense publicitat de la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”.


-10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/04, de 6 d´abril de 2004, referent a l´assignació d´una valoració de nivell A al projecte presentat per l´Ajuntament de Sant Pol de Mar “Trasllat i organització del llegat de Pere i Joan Corominas de la seu social de la Fundació de la Família Corominas”, en el marc de la convocatòria d´ajuts per a projectes d´abast comarcal (ACOM) de 2004.


-11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 98/04, de 6 d´abril de 2004, referent a la desestimació de la sol·licitud formulada pel Sr. Jordi Abel Fabré, actuant en nom i representació del Sr. Miquel Guardiola Cararach, en relació a una finca situada al paratge Les Costes de Tiana.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 103/04, de 26 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu d´obres d´execució del Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD), Fases 1 i 2 i Camí d´accés, a l´empresa Vias y Construcciones, SA.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 105/04, de 27 d´abril de 2004, referent a l´adjudicació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la direcció d´execució de les obres de construcció del “Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme” (Fases 1 i 2 i camí d´accés) a l´arquitecte tècnic Sr. Benito Ruiz i March.


-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 107/04, de 28 d´abril de 2004, referent a la sol·licitud al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de diversos cursos de formació ocupacional en el marc de la resolució TRI/863/2004 d´1 d´abril.


-15.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 6 de maig de 2004

El president de la CI de Règim Interior,
Promoció Econòmica i Cooperació Local


Sebastià Pujol i Puig

Bases de la XXVIII Mostra Literària del Maresme 2011

Termini de presentació: Fins el 1 de juliol de 2011  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 19 de maig

La sessió començarà a les19.00h

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de març de 2009.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.- Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consorci per la Normalització Lingüística.
-3.-Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consell Esportiu del Maresme.
-4.-Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari de bens de la Corporació.
-5.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut del Maresme per al període 2009-2012 i del Pla d´Actuació 2009-2010.
-6.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per la realització d´un Cicle de Conferencies sobre “Mar i Ultramar”.
-7.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya pel projecte Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT).”
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal CCOO del Vallès Oriental i Maresme pel desenvolupament de la Xarxa Transició Escola Treball del Maresme.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar”.
-10.-Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 11 “Reguladora del Preu Públic del Servei d´Acollida Sisena Hora” pels alumnes que no tenen germans a primària.
-11.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Pere Parera.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Calella i ACESA per facilitar la mobilitat dels vehicles durant la prova Half Challenge i Challenge.
-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/09 de data 23 d´abril de 2009, referent a l´aprovació de l´addenda al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 14.-Autorització, si s´escau, a SOREA SA a la AIE – SOREA – RUBATEC – AMSA, a favor d´AGBAR i la posterior transmissió d´aquesta participació a favor D´AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, SA.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de cooperació amb els 30 ajuntaments de la comarcal del Maresme per la compra agregada d´energia elèctrica.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per la implantació d´un sistema de gestió energètica municipal.
-17.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/09, referent a donar de baixa la quantitat de 250.000,00 €, de l´autorització i disposició núm. 20091062a nom de “Serveis Integrals de Manteniment del Maresme SL”. CI SERVEIS A LES PERSONES 18.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col.laboració per a la realització de prestació de serveis de Protecció de la Salut amb l´Agència de Protecció de la Salut.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Tordera per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la proposta de distribució econòmica de l´any 2008 del finançament als Ajuntaments de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials, segons el Contracte Programa 2008-2011 del Departament d´Acció Social, en matèria de Serveis Socials.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 130/09 de data 28 d´abril de 2009, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a la prestació de Serveis de la Borsa de Lloguer Social Jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació