Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de desembre a les 17:30h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 21 de desembre de 2004, a les 17.30 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de juny de 2004.
-1.- Despatx oficial
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el projecte de pressupost general de la corporació per a 2005.
-3.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Pla d´Actuació Comarcal.
-4.- Presentació proposta elaboració del Pla Estratègic Territorial del Maresme.
-5.- Presentació del conveni ACTE (plans estratègics del sector tèxtil).
-6.- Presentació de les polítiques d´immigració de la Generalitat de Catalunya, per Adela Ros, Secretària d´Immigració del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
-7.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 23 de novembre de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 19 de maig

La sessió començarà a les19.00h

ORDRE DEL DIA 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 17 de març de 2009.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 2.- Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consorci per la Normalització Lingüística.
-3.-Aprovació, si s´escau, del canvi de representant al Consell Esportiu del Maresme.
-4.-Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari de bens de la Corporació.
-5.-Aprovació, si s´escau, del Pla Comarcal de Joventut del Maresme per al període 2009-2012 i del Pla d´Actuació 2009-2010.
-6.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per la realització d´un Cicle de Conferencies sobre “Mar i Ultramar”.
-7.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya pel projecte Patrimoni Digital de Catalunya (PADICAT).”
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Unió Intercomarcal CCOO del Vallès Oriental i Maresme pel desenvolupament de la Xarxa Transició Escola Treball del Maresme.
-9.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per la prestació de serveis de transport escolar”.
-10.-Aprovació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 11 “Reguladora del Preu Públic del Servei d´Acollida Sisena Hora” pels alumnes que no tenen germans a primària.
-11.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Pere Parera.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament de Calella i ACESA per facilitar la mobilitat dels vehicles durant la prova Half Challenge i Challenge.
-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/09 de data 23 d´abril de 2009, referent a l´aprovació de l´addenda al conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 14.-Autorització, si s´escau, a SOREA SA a la AIE – SOREA – RUBATEC – AMSA, a favor d´AGBAR i la posterior transmissió d´aquesta participació a favor D´AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, SA.
-15.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de cooperació amb els 30 ajuntaments de la comarcal del Maresme per la compra agregada d´energia elèctrica.
-16.-Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per la implantació d´un sistema de gestió energètica municipal.
-17.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 97/09, referent a donar de baixa la quantitat de 250.000,00 €, de l´autorització i disposició núm. 20091062a nom de “Serveis Integrals de Manteniment del Maresme SL”. CI SERVEIS A LES PERSONES 18.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del conveni de col.laboració per a la realització de prestació de serveis de Protecció de la Salut amb l´Agència de Protecció de la Salut.
-19.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Tordera per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-20.-Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la delegació de la gestió de l´autorització sanitària de funcionament per establiments de comerç minorista de nova creació.
-21.-Aprovació, si s´escau, de la proposta de distribució econòmica de l´any 2008 del finançament als Ajuntaments de l´Àrea Bàsica de Serveis Socials, segons el Contracte Programa 2008-2011 del Departament d´Acció Social, en matèria de Serveis Socials.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 130/09 de data 28 d´abril de 2009, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a la prestació de Serveis de la Borsa de Lloguer Social Jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.
-23.-Informes, precs i preguntes.

Llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar d’Immigració


Edicte del Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Maresme número 97/10, de 8 d´abril de 2010, amb l’aprovació dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria de concurs per a la selecció d´un/a Tècnic/a Auxiliar d´Immigració
Hipervincle

Concurs per a la contractació de l’obra del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (Fase 1, Fase 2 i Camí d’Accés)

Termini de presentació de proposicions: 9 de març de 2004

 
Edicte de licitació de les obres  
Plec de Clàusules Administratives Generals  
Plec de Clàusues Administratives Particulars Fase I Documents {.d}Memòria  
Cliqueu aquí
-Annexes a la Memòria (1)  
Cliqueu aquí
-Annex a la Memòria (2)
Cliqueu aquí

-Annex a la Memòria (3)  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques 
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (1)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (2)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (3)  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d} 02.1-MA-TO-500-A1  
Cliqueu aquí
-02.2 MA-TO-200-A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200-A1  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50-A1  
Cliqueu aquí
-02.4MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-03.2 MA-DI-50-A1  
Cliqueu aquí
-04-MA-AS-50-A1  
Cliqueu aquí
-05-MA-FS-100-A1  
Cliqueu aquí
-07.1-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.2-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.3-MA-DET-20-A1 llarg  
Cliqueu aquí
-07.4-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-08-MA-FUS-50-A1  
Cliqueu aquí
-09.2-MA-IN-ELE-ALA-100-A1  
Cliqueu aquí
-10.1-MA-SS  
Cliqueu aquí
-10.2-MA-SS  
Cliqueu aquí
-F1.01-MA-SI-1000-A2  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols A-3 {.d}1.- Emplaçament
Cliqueu aquí

-2.- Plantes edifici i recintes  
Cliqueu aquí
-3.- Alçat Edifici Secció Box  
Cliqueu aquí {.d} Fase II Documents {.d}Memòria i Annexes  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01 MA-SI-100  
Cliqueu aquí
-02.1 MA-TO A1
Cliqueu aquí

-02.2 MA-TO A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03. MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-04. MA-DET-20  
Cliqueu aquí
-05-MA-IN-ELE-ALA-100  
Cliqueu aquí {.d} Camí d’accés Documents {.d} Memòria  
Cliqueu aquí
-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidament-Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01-Situació-Indexplanols  
Cliqueu aquí
-05-Perfils  
Cliqueu aquí
-06-Detalls  
Cliqueu aquí {.d}

Oferta de treball: auxiliar administratiu/va


OFERTA DE TREBALL


El Consell Comarcal del Maresme precisa contractar per via d´urgència una plaça d´Auxiliar administratiu/va, adscrita a l´àrea de Serveis Generals.

Les funcions a desenvolupar són:

Realització material de tasques de mecanografia i manipulació d´equips d´oficina.


-Despatx de correspondència.


-Transcripció i còpia de documents.


-Arxiu i classificació de documents.


-Atenció al públic, per tots els mitjans.


-Altres que li siguin encomanades.

Els requisits mínims de titulació per a prendre part en la selecció són disposar del títol de graduat escolar, FP de primer grau o equivalent.


Els mèrits que es valoraran són:

Experiència, en especial en l´administració pública


-Formació específica pel lloc de treball

La data límit per a la presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu, que hauran d´anar acompanyades del corresponent currículum, s´estableix pel dia 9 de novembre de 2005. Aquestes sol·licituds s´hauran de presentar al registre general del Consell Comarcal en horari d´oficina.