Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 21 de desembre de 2010


ORDRE DEL DIA {.q}1.-Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2011, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
-2.-Aprovació, si s´escau, del directori de competències professionals d´acord amb “Model de gestió pública d´avaluació de competències” de l´organització i del personal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Aprovació, si s´escau, del requeriment a l´Ajuntament de Mataró pel perfeccionament dels Convenis de data 28.09.2001 i 16.07.2008 pel que fa al traspàs de la concessió de l´edifici situat al Passeig del Callao, s/n de Mataró, i la incoació de forma subsidiària d´expedient de renúncia a la titularitat de la concessió administrativa.{.q} MOCIÓ {.q}4.-Moció que presenten els grups comarcals del PSC, CIU, ERC, PP i ICV, de suport als alcaldes que han estat injustament imputats per la Fiscalia de Medi Ambient del TSJC, per abocaments d´aigües residuals urbanes. {.q}

Data: 2010-12-21

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

Contractació del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

DOCUMENTS:
Mesa de contractació
Hipervincle


 
Adjudicació acord

Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró

ESTAT:
Desistit

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
150.000 € (exclòs IVA)

Procediment d´adjudicació:
Obert

DATES I TERMINIS:
Ultim dia per presentar licitacions el proper 29 de novembre de 2010.

DOCUMENTS:

Edicte de licitació per a l’adjudicació mitjançant procediment obert del Contracte de Serveis per a la Redacció del projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Plecs de prescripcions tècniques per a la redacció del Projecte d’execució i estudi de seguretat i salut del Projecte de millores a l’EDAR de Mataró:

 


Decret designació membres mesa contractació EDAR Mataró

 


Anunci canvi de dia del procediment d’obertura de proposicions


Canvi de dia obertura de les proposicions


Desistiment del procedient


 

Oferta de treball: 2 places d’educador/a social per l’EAIA Maresme


El Consell Comarcal del Maresme convoca un procés de selecció per cobrir dues places d’educador/a social, mitjançant procediment de concurs lliure, per l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) Maresme.
Edicte de la convocatòria

– 
Bases Reguladores del Concurs
L’últim dia per presentar-se a la convocatòria és el proper dia 16 de novembre de 2010.