Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el dimarts 20 de maig a les 19.00h


El dimarts, 20 de maig, a les 19.00h el Consell Comarcal del Maresme celebrarà una sessió plenària amb el següent: ORDRE DEL DIA 0. Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de març de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.- Presa de coneixement, si s´escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Montserrat Candini i Puig.
-3.-Presa de coneixement, si s´escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Trinidad Fuentes i Garrido. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 4.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 03/08 del Pressupost de l´exercici 2008 del Consell Comarcal del Maresme per aplicació del Romanent de Tresoreria.
-5.-Aprovació, si s´escau, de l´actualització de les Bases d´Execució del Pressupost de l´exercici 2008.
-6.-Donar de baixa, si s´escau, diversos béns de l´Inventari Generals de béns i drets consolidat del Consell Comarcal del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, de la sol·licitud d´adhesió al catàleg general de béns homologats de la Genetalitat de Catalunya.
-8.-Aprovació, si s´escau, de l´emissió d´un informe relatiu a l´alteració del terme municipal de Dosrius.
-9.-Aprovació, si s´escau, de l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l´Agrupació de Municipis de Transport Urbà de la segona corona metropolitana de Barcelona (AMTU).
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 1, reguladora del preu públic de serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-11.-Aprovació inicial, si s´escau, de la modifació de l´Ordenança núm. 4 “Reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar”.
-12.-Aprovació, si s´escau, de les autoritzacions escaients per a l´expedició de còpies confrontades i còpies compulsades de documentació.
-13.-Aprovació inicial, si s´escau, de les bases de la convocatòria per a la concessió d´ajuts econòmics per a la millora de la qualitat dels menjadors escolars per a l´any 2008.
-14.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Servei Regional a Barcelona de l´Agència de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a les accions de protecció de la salut dels municipis de la comarca del Maresme.
-15.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull, per a la realització d´un cicle de conferències sobre “Mar i Ultramar” a Vilassar de Mar i a Mataró, dins el marc de la Universitat d´Estiu Ramon Llull 2008.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb el Consorci Localret i Localret SA per a la realització de tasques de suport a la operativa dels serveis vinculats al concurs de serveis de telecomunicacions per als municipis de la comarca del Maresme.
-17.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració i coordinació entre el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci Localret i Localret SA, per a la realització de les tasques de suport als processos de compra agregada promoguts pel Consell Comarcal del Maresme.
-18.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelons per a l´elaboració del Mapa de Projectes Estratègics Local 2008 (programa MPEL).
-19.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 83/08 de data 17 de març de 2008, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona en el recurs contenciós abreujat de l´expedient d´aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Maresme.
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 86/08 de data 17 de març de 2008, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació educativa amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per l´alumne Ignasi Vilalta.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 124/08 de data 22 d´abril de 2008, referent a l´aprovació del Conveni de cooperació educativa amb la Universitat Politècnica de Catalunya, per l´alumne Sergio Martín Gonzàlez. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 22.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Empresa Qualitat en l´Autodistribució i Serveis SA (QUADIS), pel patrocini del Serveis de Meteorologia comarcal.
-23.-Aprovació, si s´escau, del conveni entre l´Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per a la derivació temporal a l´ECOPARC-2 de la fracció orgànica dels residus municipals.
-24.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 6 “Reguladora del preu públic per serveis a prestar pel Consell Comarcal del Maresme en el marc del servei d´animals domèstics”.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni entre l´Ajuntament d´Arenys de Mar, l´Ajuntament d´Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, per a la delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria d´Arenys de Munt/ Arenys de Mar.
-26.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 85/08 de data 17 de març de 2008, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament del Masnou, l´Àgència Catalana de l´Aigua i la Junta de Compensació PP12 “Camí del Mig” en relació als sistemes públics de sanejament en alta a l´àmbit del PP 12. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 27.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada “Don Caballo”, per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris/es del Maresme per a l´any 2008.
-28.-Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica final de la subvenció als ajuntaments que formen l´Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme, pels equips bàsics d´Atenció Social Primària (EBASP) i el Servei d´Atenció Domiciliària per a l´any 2007. PUNT D´URGÈNCIA 29.-Aprovació, si s´escau, de l´ampliació de la vigència del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme pel desenvolupament d´accions de suport a l´allotjament empresarial d´iniciativa local.
-30.-Informes, precs i preguntes.

Estudi “Implantació d´una comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament”

Adjudicació definitiva

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: Gassó Auditores SLP DOCUMENTS: Adjudicació provisionalHipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 16 de maig de 2006


D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 16 de maig de 2006, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària ordinària de data 21 de març de 2006.


-1.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

CI TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Federació de les ADF del Maresme en matèria de suport tècnic a la prevenció i extinció d´incèndis forestals al Maresme.


-3.- Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per a la gestió econòmica de la fracció orgànica.


-4.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 90/06 de 30 de març de 2006, referent a comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós ordinari interposat per Tecnocrom Industrial, SA contra la Resolució de Presidència 298/05 de data 29 de desembre de 2005.

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I COOPERACIÓ LOCAL

5.- Aprovació, si s´escau, del Pla d´emergència del Consell Comarcal del Maresme.


-6.- Donar de baixa, si s´escau, de la comptabilitat de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme un DR.


-7.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 1 Reguladora del Preu Públic per serveis a prestar a l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.


-8.- Aprovació, si s´escau de la modificació 2/06 del Pressupost de l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme per a l´exercici 2006.


-9.- Aprovació, si s´escau de la modificació 04/06 del Consell Comarcal del Maresme del pressupost de l´exercici 2006.


-10.- Aprovació, si s´escau, del conveni tipus a signar amb els ajuntaments de la comarca per a la compra agregada mitjançant la figura de comanda de gestió.


-11.- Aprovació inicial, si s´escau, de la segona modificació de l´Ordenança número 10.6 reguladora del preu públic pels serveis a prestar en el marc del Servei d´Animals Domèstics.


-12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 73/06 de 21 de març de 2006 referent a l´aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Dosrius per a la prestació d´assistència tècnica.


-13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 76/06 de 22 de març de 2006 referent a acordar l´adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP).


-14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 94/06 de 31 de març de 2006 referent a l´aprovació del conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a l´establiment d´un marc de relacions cooperatives entre l´Escola Universitària del Maresme (EUM) i l´Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) fins la integració dels dos centres universitaris dins del TecnoCampusMataró.


-15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 110/06 de 19 d´abril de 2006, referent a l´aprovació de les esmenes a presentar per part del Consell Comarcal del Maresme al Projecte de Pla d´Infrastructures de Transport de Catalunya 2006-2026.


-16.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 111/06 de 19 de juliol de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i Barcelona Regional per a la redacció dels estudis de traçat viaris al Baix Maresme i l´Alt Maresme.


-17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència 112/06 de 20 d´abril de 2006, referent a nomenar al Sr. Pere Almera i Puiggrós, President del Consell Comarcal del Maresme, com a representant del Consell Comarcal del Maresme en el Patronat de la Fundació TecnoCampusMataró i al Sr. Antoni Soy i Casals, President delegat de l´Escola Universitària del Maresme, com a representant de l´Escola Universitària del Maresme en el Patronat de la Fundació TecnoCampusMataró.

CI SERVEIS PERSONALS

18.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Premià de Mar per al finançament del transport escolar no obligatori del CEIP Verge de Montserrat.


-19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis de la Borsa de Lloguer Social i Jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.


-20.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació Marpi, per a la prestació del Servei de Transport Adaptat dels usuaris/es del Centre Especial de Treball i del Centre Ocupacional.


-21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de l´accés dels joves a l´habitatge.


-22.- Nomenament, si s´escau, dels delegats i delegades del Maresme al cinquè Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.


-23.- Aprovació, si s´escau, del model de contracte tipus d´atorgament de la Certificació QAI10-Certificació del nivell òptim de qualitat per a l´educació de les activitats extraescolars i/o de migdia.


-24.- Aprovació, si s´escau, de la distribució econòmica a les Unitats Bàsiques d´Atenció Social Primària del Consell Comarcal del Maresme de l´any 2005.


-25.- Ratificació, si s´escau, del decret de Presidència 65/06 de 15 de març de 2006, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració amb les Associacions de mares i pares d´alumnes dels centres escolars que estan adherits al Servei de Suport a la Gestió de les Activitats extraescolars per a fomentar la participació d´alumnes més desfavorits en les activitats extraescolars.


-26.- Informes, precs i preguntes.

Mataró, 11 de maig de 2006
El presidentPere Almera i Puiggrós

Puntuació de la fase de valoració de mèrits per a la plaça d’informador/a d’habitatge

ANUNCI: Puntuació en la fase de valoració de mèrits del procés de cobertura d’una plaça de tècnic/a auxiliar informador/a d’habitatge Hipervincle

El CCM celebra el primer ple ordinari del mandat

 


El Consell Comarcal del Maresme celebrarà aquest vespre el primer ple ordinari del mandat 2007-2011, en el qual prendran possessió del càrrec de conseller comarcal Jaume Borrell (alcalde de Sant Cebrià de Vallalta de CiU), Alfons Molons (CiU) i Francesc Xavier Serra (ICV).


Tot i haver estat proclamats per la Junta electoral, els tres polítics encara no havien pres possessió del càrrec perquè no van poder assistir a la sessió de constitució del nou consell comarcal que es va celebrar el passat 30 de juliol. L’ordre del dia del Ple que començarà a les 19.00h el podeu veure,
clicant aquí

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Desenvolupament de l´acció “Alfabetització digital inserció laboral 20 ajuntaments Maresme”

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: INSERCOOP SCCL DOCUMENTS: Adjudicació provisional Hipervincle
Adjudicació definitivaHipervincle