Ple 20.11.12 Adjudicació concertació operació préstec per al CCM

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DOCUMENTS:

 

Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 20 de novembre

La sessió plenària començarà a les 19:00h

0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 25 de setembre de 2007.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 2.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre l´Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la utilització del Centre d´Acollida Municipal de Mataró.
-3.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut de Reinserció Social, per a la prestació del Servei de Mediació Intercultural i del Programa de la Diversitat per a l´any 2007.
-4.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´ONG Cor d´Àfrica pel desenvolupament sostenible per a l´any 2007.
-5.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de Transport Adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró que requereixen accedir als serveis socials d´atenció especialitzada.
-6.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntament de Montgat, Canet de Mar, Premià de Dalt, Tiana, El Masnou i Dosrius, en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i les entitats Associació GIMM, Fundació El Molí d´en Puigvert, Fundació Privada Aspronis, Llar Familiar Sant Emili, Esplai Rabadà, Associació Catalònia Comarques, Associació el Rusc i Avets, Fundació El Maresme i Fundació Privada Marpi en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitats de la comarca.
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació El Maresme per a la participació en el projecte de construcció del Centre Ocupacional Can Negoci. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 9.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 2/07 del Pressupost de l´exercici 2007 de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/07 del Pressupost de l´exercici 2007 del Consell Comarcal del Maresme.
-11.-Donar de baixa, si s´escau, drets d´ingrés d´exercicis tancats.
-12.-Aprovació inicial, sis ‘escau, de l´Ordenança General de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic comarcal del Consell Comarcal del Maresme i els seus Organismes Autònoms.
-13.-Aprovació inicial, si s´escau, de la reordenació de les Ordenances vigents de Taxes i Preus Públics del Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Aprovació inicial, si s´escau, de la taxa per a la utilització dels espais ubicats en el Maresme Centre de Negocis.
-15.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci Digital Mataró- Maresme, per a l´establiment de la cooperació entre ambdós ens.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les addendes econòmiques als convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments, així com de nous convenis, per a la gestió del transport escolar no obligatori per al curs escolar 2007/2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Tordera, per l´organització d´un curs de monitores de lleure.
-18.-Atorgament, si s´escau, d´un ajut individual de desplaçament no obligatori per alumnes de l´escola CEIP Ignasi Iglesias de Tordera.
-19.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 de l´Acord Marc del Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme (2004-2007).
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 330/07 de data 9 d´octubre, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´ús del pavelló d´esports municipal.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 339/07 de data 16 d´octubre, referent a l´aprovació de l´addenda econòmica al conveni subscrit amb el Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar, gestió del servei escolar de menjadors i altres prestacions en matèria d´ensenyament. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 22.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per la gestió de les inversions previstes en el PSARU 2006-2008.
-23.-Subsanació, si s´escau, d´un error material de transcripció en el Reglament Regulador d´Abocaments d0Aigües Residuals a la comarca del Maresme.
-24.-Aprovació provisional, si s´escau, de la modificació de la taxa de la Ponència Ambiental Comarcal.
-25.-Aprovació, si s´escau, de les noves tarifes del Servei Comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord per a la seva entrada en vigor a partir de l´1 de gener de 2008.
-26.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/07 de data 3 de novembre de 2007, referent a l´aprovació de la composició actualitzada de la Ponència Ambiental Comarcal. PUNT D´URGÈNCIA 27.-Designació, si s´escau, de representants a l´Assemblea del Pla Territorial Metropolità.
-28.-Informes, precs i preguntes

Data: 2007-11-20

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Estudi “Implantació d´una comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament”

Adjudicació definitiva

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: Gassó Auditores SLP DOCUMENTS: Adjudicació provisionalHipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle

Concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

ATENCIÓ! havent-se detectat un error en les clàusules segona i novena dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, s’ha procedit a substituir els Plecs incorrectes per una versió esmenada.  
Edicte
– 
esmenes a l’edicte
– 
Plec de clàusules administratives i tècniques
– 
Relació de personal que presta serveis de neteja al Consell Comarcal del Maresme i a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
– 
PB CCM
– 
P1 CCM
– 
P2 CCM
– 
P3 CCM
– 
P4 CCM
– 
Planta baixa EUM
– 
P1 EUM
– 
P2 EUM
– 
Planta Edifici CAAD El termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juny de 2006