Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 20 de novembre

La sessió plenària començarà a les 19:00h

0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de 25 de setembre de 2007.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 2.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre l´Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la utilització del Centre d´Acollida Municipal de Mataró.
-3.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut de Reinserció Social, per a la prestació del Servei de Mediació Intercultural i del Programa de la Diversitat per a l´any 2007.
-4.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´ONG Cor d´Àfrica pel desenvolupament sostenible per a l´any 2007.
-5.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de Transport Adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró que requereixen accedir als serveis socials d´atenció especialitzada.
-6.-Aprovació, si s´escau, del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntament de Montgat, Canet de Mar, Premià de Dalt, Tiana, El Masnou i Dosrius, en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitat i gent gran amb dependència de la comarca del Maresme.
-7.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i les entitats Associació GIMM, Fundació El Molí d´en Puigvert, Fundació Privada Aspronis, Llar Familiar Sant Emili, Esplai Rabadà, Associació Catalònia Comarques, Associació el Rusc i Avets, Fundació El Maresme i Fundació Privada Marpi en matèria de transport adaptat per a persones amb discapacitats de la comarca.
-8.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i la Fundació El Maresme per a la participació en el projecte de construcció del Centre Ocupacional Can Negoci. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 9.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 2/07 del Pressupost de l´exercici 2007 de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació 7/07 del Pressupost de l´exercici 2007 del Consell Comarcal del Maresme.
-11.-Donar de baixa, si s´escau, drets d´ingrés d´exercicis tancats.
-12.-Aprovació inicial, sis ‘escau, de l´Ordenança General de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic comarcal del Consell Comarcal del Maresme i els seus Organismes Autònoms.
-13.-Aprovació inicial, si s´escau, de la reordenació de les Ordenances vigents de Taxes i Preus Públics del Consell Comarcal del Maresme.
-14.-Aprovació inicial, si s´escau, de la taxa per a la utilització dels espais ubicats en el Maresme Centre de Negocis.
-15.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i el Consorci Digital Mataró- Maresme, per a l´establiment de la cooperació entre ambdós ens.
-16.-Aprovació, si s´escau, de les addendes econòmiques als convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments, així com de nous convenis, per a la gestió del transport escolar no obligatori per al curs escolar 2007/2008.
-17.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Tordera, per l´organització d´un curs de monitores de lleure.
-18.-Atorgament, si s´escau, d´un ajut individual de desplaçament no obligatori per alumnes de l´escola CEIP Ignasi Iglesias de Tordera.
-19.-Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per a l´exercici 2008 de l´Acord Marc del Pacte Territorial per l´Ocupació del Maresme (2004-2007).
-20.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 330/07 de data 9 d´octubre, referent a l´aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´ús del pavelló d´esports municipal.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 339/07 de data 16 d´octubre, referent a l´aprovació de l´addenda econòmica al conveni subscrit amb el Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar, gestió del servei escolar de menjadors i altres prestacions en matèria d´ensenyament. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 22.-Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell comarcal del Maresme i l´Agència Catalana de l´Aigua per la gestió de les inversions previstes en el PSARU 2006-2008.
-23.-Subsanació, si s´escau, d´un error material de transcripció en el Reglament Regulador d´Abocaments d0Aigües Residuals a la comarca del Maresme.
-24.-Aprovació provisional, si s´escau, de la modificació de la taxa de la Ponència Ambiental Comarcal.
-25.-Aprovació, si s´escau, de les noves tarifes del Servei Comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord per a la seva entrada en vigor a partir de l´1 de gener de 2008.
-26.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/07 de data 3 de novembre de 2007, referent a l´aprovació de la composició actualitzada de la Ponència Ambiental Comarcal. PUNT D´URGÈNCIA 27.-Designació, si s´escau, de representants a l´Assemblea del Pla Territorial Metropolità.
-28.-Informes, precs i preguntes

Data: 2007-11-20

Estudi “Servei d´informació i assessorament jurídic i psicològic a dones del SIAD”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Desenvolupament de l´acció “Connecta´t Maresme 08 per a 21 ajuntaments”

ESTAT: Adjudicació definitiva DADES DEL CONTRACTE: Organisme: Consell Comarcal del Maresme Tipus: Serveis Procediment d´adjudicació: Procediment Negociat sense publicitat Adjudicatari: INSERCOOP SCCL DOCUMENTS: Adjudicació provisional Hipervincle
Adjudicació definitiva Hipervincle

Concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

ATENCIÓ! havent-se detectat un error en les clàusules segona i novena dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, s’ha procedit a substituir els Plecs incorrectes per una versió esmenada.  
Edicte
– 
esmenes a l’edicte
– 
Plec de clàusules administratives i tècniques
– 
Relació de personal que presta serveis de neteja al Consell Comarcal del Maresme i a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
– 
PB CCM
– 
P1 CCM
– 
P2 CCM
– 
P3 CCM
– 
P4 CCM
– 
Planta baixa EUM
– 
P1 EUM
– 
P2 EUM
– 
Planta Edifici CAAD El termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juny de 2006

Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 18 de desembre

La sessió començarà a les 19.00h

El dimarts, 19 de desembre, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà una sessió plenària, de caràcter extraordinari, amb un únic punt a l’ordre del dia: Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2008.