Circuit Ordinari

El circuit ordinari de protecció a la infància s´activa quan es detecta que un menor pot estar en una situació de risc per al seu desenvolupament (físic o psíquic). El servei o persona que detecta aquesta situació ha d´informar a Serveis Socials del seu municipi, que activaran la xarxa municipal d´infància. Si els indicadors de risc no disminueixen amb la intervenció de la xarxa municipal, Serveis Socials demanarà assessorament a l´EAIA. Si apareixen indicadors de desemparament, l’EAIA  farà un estudi familiar i, si s’escau, s’obrirà expedient de protecció a la DGAIA































CIRCUIT ORDINARI







DETECCIÓ – INTERVENCIÓ – NOTIFICACIÓ


Escoles, entitats de lleure, CSMIJ, cossos de seguretat, pediatria / sanitat….





Si hi ha indicadors de risc


 





SERVEIS SOCIALS


Intervé la xarxa municipal


Intervé l’equip d’assessorament de l’EAIA, si s’escau




Si es mantenen els indicadors de risc greu o desemparament


 





EAIA  (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència)



  • Indicadors de risc greu: elaboració del Contracte Socioeducatiu (COSE)

  • indicadors de desemparament: estudi i proposta de mesura de protecció amb tutela per part de DGAIA




Si es confirma el desemparament


 



DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència)


S’adopten les mesures de protecció adients