Comisió Especial de Comptes

Comisió Especial de Comptes

Està integrada per representants de tots els grups polítics de la corporació. La seva funció és la de revisar i informar els comptes anuals del Consell Comarcal del Maresme. Es reuneix, com a mínim, un cop a l’any.

Els membres de la Comissió Especial de Comptes per al mandat 2003-2007 són:

President
{.d}Sr. Joaquim Ponsarnau i Cardelús{.d}

Vocals
{.d}Sr. Xavier Serra i Vigil (ICV)

-Sr. Tomàs Esteban i Úbeda (PSC)

-Sr. Francesc Avilés i Salazar (PP)

-Sr. Josep Ramon Vilalta i Carrillo (CiU){.d}

{0} 
El Consell :  
Presidència |  
Gerència |  
El Ple |  
Comisió Especial de Comptes |  
Comissió Permanent del Ple |  
Comissions Informatives |  
La Junta de Portaveus
{0}