Comissió Especial de Comptes

D´acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC: La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat

d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.


Són funcions específiques de la Comissió de comptes l´anàlisi i informació de:  • Compte General del Pressupost.

  • Compte de Valors Independents i Auxiliars.

  • Comptes generals del Pressupost i del Patrimoni dels Organismes Autònoms i dels

  • Òrgans especials de gestió de serveis.

  • Comptes d´explotació i balanços de les empreses amb participació del Consell Comarcal.
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (MANDAT 2019-2023)