Concurs per a contractar les obres d’Ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró


 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres i instal·lacions “D’ampliació de la Deshidratació de Fangs de l’EDAR de Mataró”

– 
Plec de clàusules administratives generals aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions.

– 
Anunci de licitació del concurs

El termini de presentació de proposicions serà el 9 de març de 2005.