Concurs per a escollir un logotip per al Fòrum de Joves d’Alella

El Fòrum de Joves d’Alella és una Entitat que pretén cobrir les necessitats i demandes dels i les joves d’Alella, i alhora es fa present dinamitzant i participant activament en les festes tradicionals del nostre poble.

Com a Entitat Jove de recent creació, us proposem de participar en el disseny del nostre primer logotip.


{3}Bases del concurs{3}

Participants
– Poden optar a aquest concurs totes les persones de 14 a 30 anys, inclosos.


Obres
– El logotip del Fòrum de Joves d’Alella ha de plasmar la filosofia d’aquesta Entitat.

– El logotip ha d’incloure la inscripció “Fòrum de Joves d’Alella”.

– S’han de presentar dues còpies en dos fulls DIN A-5, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre. Cal adjuntar-lo també en suport informàtic (disquet o CD).

– Les obres presentades han de ser inèdites.

– Cada autor pot presentar tantes obres com vulgui i, en cas de ser guanyador, l’autor cedirà automàticament la propietat del mateix al Fòrum de Joves d’Alella.

Termini
– Els dissenys originals del logotip, tant en paper com en suport informàtic, s’han de presentar dins d’un sobre tancat abans del dia 31 de maig de 2002 a:

Àgora (Torrent de Vallbona, 75-77. 08328 Alella.
Tel. 93 540 72 45.
 
Correu electrònic
Horari: de dimarts a divendres de 17 a 20 hores).

– Dins del sobre hi ha d’haver un altre sobre tancat amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, data de naixement, fotocòpia del DNI, adreça postal i electrònica i telèfon).

– Les obres s’han de presentar sota pseudònim que ha de constar en els dos sobres i en el revers de cada obra.

Premi
– S’atorgarà un únic premi de 120 € a l’autor del logotip triat.

– El guanyador podrà veure el seu disseny com a logotip oficial del Fòrum de Joves d’Alella.

Jurat´n}
– Estarà format pel President, la Secretària i el Tresorer del Fòrum de Joves d’Alella, pel Regidor i el Tècnic de Joventut de l’Ajuntament d’Alella.

Altres determinacions{n}
– La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

– El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú.

– L’organització té el dret de resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir.

– Per a qualsevol dubte adreceu-vos a Àgora.