Concurs per a la concessió de la gestió del servei públic de transport escolar a centres docents d’ensenyament de la comarca del Maresme

 
Edicte
– 
Índex Plec Administratiu i Plec Tècnic
– 
Plec de Clàusules Administratives i Econòmiques
– 
Plec de Prescripcions Tècniques
– 
Annex I: rutes
– 
Annex II: models de documents El termini de presentació de pliques és el 27 de març de 2006.