Concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

ATENCIÓ! havent-se detectat un error en les clàusules segona i novena dels Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el concurs per a la contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms, s’ha procedit a substituir els Plecs incorrectes per una versió esmenada.  
Edicte
– 
esmenes a l’edicte
– 
Plec de clàusules administratives i tècniques
– 
Relació de personal que presta serveis de neteja al Consell Comarcal del Maresme i a l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials del Maresme
– 
PB CCM
– 
P1 CCM
– 
P2 CCM
– 
P3 CCM
– 
P4 CCM
– 
Planta baixa EUM
– 
P1 EUM
– 
P2 EUM
– 
Planta Edifici CAAD El termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juny de 2006