concurs per a la contractació dels serveis d’externalització (outsourcing) dels sistemes de correu electrònic i publicació en web del Consell Comarcal del Maresme i dels seus organismes autònoms

 
Anunci de licitació
– 
Plec de condicions tècniques
– 
Plec de clàusules administratives particulars
– 
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència (format PDF) l’últim dia per presentar proposicions és el 10 de juny de 2004.