Concurs per a la contractació dels treballs de consultoria i assistència per a la redacció del Pla Director del Sistema de Sanejament del Maresme Nord

 
Anunci relatiu al Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte, mitjançant concurs, dels treballs de consultoria i assistència per a la redacció del Pla Director del Sistema de Sanejament del Maresme Nord
– 
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència
– 
Plec de clàusules administratives particulars anunci publicat al: BOP de 24 de gener de 2008 i al DOGC 2065 de 7 de febrer de 2008 Últim dia de presentació de propostes: 4 de març de 2008