Concurs per al subministrament d’un sistema de gestió d’expedients per al Consell Comarcal i altres ens locals del Maresme

 
Anunci de licitació del contracte administratriu
– 
Plec de prescripcions tècniques
– 
Plec de condicions econòmiques administratives anunci publicat a: BOP 129 de 29/05/2008
-DOGC 5141 de 29/05/2008 L’últim dia per presentar pliques serà el 9 de juny