Concurs per cobrir una plaça d’auxiliar tècnic d’arxiu històric

 
Edicte: procediment de concurs lliure per cobrir una plaça d’auxiliar tècnic d’arxiu històric Comarcal
– 
Bases del concurs per a la selecció de personal per la cobertura d’un lloc de treball de personal laboral temporal d’un/a auxiliar tècnic/a d’arxiu històric comarcal Aquest edicte ha estat publicat al DOGC núm. 5075 de 21/02/2008 i al BOP núm. 51 de 28/02/2008, per tant, el termini de presentació d’instàncies, després del còmput de 20 dies naturals, finalitza el dia 19 de març de 2008