Concurs per procediment obert de la gestió del servei públic, modalitat concessió, de transport escolar a centres docents d´ensenyament de la comarca del Maresme

 
Edicte
–  
1.- Index Plec administratiu
– 
2.- Plec de Clàusules administratives i econòmiques
– 
3.- Plec de Prescripcions tècniques
– 
4.- ANNEX 1: rutes
– 
5.- ANNEX II als plecs de clàusules administratives, econòmiques i tècniques. Models de documents L’últim dia per presentar la documentació requerida serà el 22 de maig de 2006