Concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme

En la Comissió Permanent del Ple de 9 de març de 2004, s’ha aprovat la convocatòria del concurs, per procediment obert, per a la contractació d’un estudi d’anàlisi de la xarxa i el subministrament d’energia elèctrica de la comarca del Maresme.  
Edicte
– 
Plec de clàusules administratives particulars
– 
Plec de clàusules tècniques El termini de presentació de proposicions finalitza el 16 d’abril