Condicions dels habitatges que poden formar part de la Borsa de Lloguer


Han de ser habitatges desocupats del mercat lliure, nous o antics.


-Han de tenir la cèdula d´habitabilitat. Si no la tinguessin, hauran de reunir els requisits mínims d´habitabilitat establerts per la llei, i l´Oficina d´Habitatge del Consell Comarcal del Maresme li tramitarà.


-Poden ser moblats o buits.


-El preu de lloguer dels pisos adscrits a la Borsa de Lloguer és aproximadament un 30% inferior al preu del mercat lliure, i amb un màxim de 650 euros mensuals.