Construcció d’un col·lector en alta del veïnat de Clarà Est. T.M. Argentona

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DOCUMENTS:
 
Anunci de licitació .


– 
Plec de Clàusules Administratives Particulars .


– 
Plec de Prescripcions Tècniques .

Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle