Contracte de consultoria i assistència per a l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del Pla Estratègic del Maresme


El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat, mitjançant Decret de Presidència núm. 93/05, de 28 d’abril, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de precripcions tècniques, així com la corresponent licitació, per a la selecció del contractista que haurà d’executar el contracte de consultoria i assistència per a l’elaboració dels estudis previs, diagnosi, disseny i pla d’acció del Pla Estratègic del Maresme.  
Anunci de licitació del concurs
– 
Plec de clàusules administratives particulars
– 
Plec de clàusules administratives generals de consultoria i assistència
– 
Plec de prescripcions tècniques L’últim dia de presentació de proposicions acaba el DILLUNS 30 DE MAIG