Contracte de serveis per a la realització del Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme

 
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de contracte de serveis per a la realització del Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme
– 
Plec de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment negociat, dels treballs per a la creació del Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme
– 
Decret d’adjudicació provisional dels treballs per a la creació del Catàleg del Patrimoni Cultural del Maresme a l’empresa ACS-SIG, S.L informació publicada al tauler d’anuncis virtual del CCM en data 1 de juliol de 2008