Convocatòria d’ajuts al lloguer 20081.- Qui pot demanar l’ajut i qui no


2.- Terminis de la convocatòria


3.- Ingressos màxims per optar a l’ajut al lloguer 2008


4.- Documentació que cal aportar


5.- Informació i lliurament de la documentació


6.- Impressos i formularis normalitzats
{+}{:}a{:}QUI POT DEMANAR L’AJUT{+} Poden optar a l´ajut: les persones físiques titulars d´un contracte de lloguer sempre que la unitat de convivència de les quals tingui uns ingressos no superiors a 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) i que es trobin en alguna de les circumstàncies següents: {.d}a)Ser majors de 65 anys, titulars de contractes de lloguer amb pròrroga forçosa.
-b)Ser llogaters o cessionaris per un altre títol d’habitatges administrats per la Generalitat de Catalunya a través d’Adigsa, per administracions o empreses públiques d’àmbit local, o per entitats sense ànim de lucre. Aquestes persones han de dirigir-se a la seu de l’entitat titular o a l’administradora de l’habitatge.
-c) Ser titulars d’un contracte de lloguer obtingut o supervisat a través de les borses integrades en la Xarxa de mediació per al lloguer social o a través d’entitats col·laboradores que es trobin en situació de risc d’exclusió social per motius residencials.
-d)Ser joves de fins a 35 anys d’edat inclosos, amb ingressos anuals mínims de 5.500 euros, que hagin signat un contracte de lloguer o l’hagin fet supervisar a través de borses joves d’habitatge convingudes amb la Secretaria de Joventut, o de les borses de la Xarxa de mediació per al lloguer social.{.d}
No poden optar a l´ajut: les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents: {.d}a)Contractes signats entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts del titular del contracte com de la seva parella).
-b)Persones que disposin d´un habitatge en propietat en el mateix municipi, sempre que no quedi degudament justificat el motiu pel qual no s´ocupa.
-c)Persones que han demanat les ajudes al lloguer de l´Estat, la Renda Bàsica d´Emancipació (RBE), independentment de que se li hagi concedit o no l´ajut.
-d)Els mesos en que l´usuari ha estat beneficiari de l´Ajut personalitzat a l´Allotjament, si li pertoca cobrar la subvenció de l´Ajut al Lloguer, ja que les mateixes ajudes no són compatibles durant el mateix període. Pels mesos que no se li ha concedit l´Ajut Personalitzat a l´Allotjament si que pot ser beneficiària de l´Ajut al Lloguer.
-e)Els rebuts mensuals de lloguer no pagats{.d} {+}{:}b{:}TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA{+} {.C} Antics perceptors (renovacions): {N}30 de juny de 2008.{N}
-Nous sol·licitants amb contractes de lloguer previs a l´1 de gener de 2008: {N}30 de juny de 2008{N}
-Nous sol.licitants amb contractes de lloguer posteriors a l´1 de gener de 2008: {N}31 d´octubre de 2008{N}{.C} {+}{:}c{:}INGRESSOS MÀXIMS PER OPTAR AL LLOGUER 2008{+} El que determina si el sol·licitant té dret a l´ajut és el que es considera lloguer just, que és l’import del lloguer que hauria de pagar l’arrendatari i que no hauria d’excedir del 30% dels ingressos de la unitat de convivència en el cas que aquests estiguin entre 1 i 2,5 vegades l’IPREM, o del 20% dels ingressos de la unitat de convivència, en el cas que aquests estiguin per sota d’1 vegada l’IPREM.
 

Clic aquí per a pdf

{+}{:}d{:}DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR{+} {+}ANTICS PERCEPTORS:{+} Documentació dels antics perceptors que renoven l´ajut sense canvis: Aquelles persones que varen obtenir l´ajut al lloguer l´any 2007 i que les seves condicions no han canviat poden renovar la sol·licitud sempre que acceptin que se´ls concedeixi aquest any la mateixa quantitat del 2007. {.d}1) 2 fulls de sol·licitud normalitzada  
Model 1
)degudament complimentat i signat.
-2) Fotocòpia i l´original (o fotocòpia compulsada) dels rebuts de lloguer de l´any 2008 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.{.d}
Documentació dels antics perceptors que renoven l´ajut però han tingut algun canvi respecte el 2007: Aquelles persones que varen obtenir l´ajut al lloguer l´any 2007 i que les seves condicions han canviat poden renovar la sol·licitud aportant: {.d}1) 2 fulls de sol·licitud ( 
Model 2
) degudament complimentat i signat.
-2)Fotocòpia i l´original (o fotocòpia compulsada) dels rebuts de lloguer de l´any 2008 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
-3) Fotocòpia i l´original (o fotocòpia compulsada) dels DIN/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
-4) Fotocòpia i l´original (o fotocòpia compulsada), de la justificació del canvi de la situació (nou contracte de lloguer o canvi de la unitat de convivència o canvis en la situació econòmica…){.d} {+}NOUS PERCEPTORS:{+} Els nous sol·licitants són aquelles persones que durant el 2007 no van demanar l´ajut o que no se´ls va concedir. També es consideren nous sol·licitants aquelles persones que van rebre l´ajut durant el 2007 però que degut als canvis en la seva situació actual respecte l´any anterior o degut a que no volen renovar l´ajut, han de tornar-lo a tramitar com a nous sol·licitants. Documentació dels nous sol·licitants: {.d}1) 2 fulls de sol·licitud  
Model 2
degudament complimentats i signats.
-2) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE del/la sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
-3) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En cas que el/la sol·licitant de la subvenció que visqui a l´habitatge, sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d´acreditar el dret d´ús sobre l´habitatge aportant la sentència judicial o, si s´escau, el conveni de separació o divorci.
-4) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer del 2008 pagats fins a la data de lliurament de la sol·licitud.
-5) Certificat de convivència que acrediti el domicili d´empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a l’habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.
-6) Informe de vida laboral del/la sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys o declaració de Renta del 2006. (Els sol.licitants del grup A no han de dur aquest document).
-7)Justificant dels ingressos bruts de/la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència: {.q}Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del 2006 del/la sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys en les sol·licituds fins el 30 de juny i la del 2007 a partir d´aquesta data.
-En el cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aportarà certificat d’Imputacions del 2006 i la del 2007 a partir del 30 de juny{.q}. També s´haurà de certificar si algun dels membres hagués percebut, l´any que es, alguna d´aquestes prestacions: {.q}Indemnització per acomiadament no sotmesa a cotització
-Prestació per maternitat
-Pensió d´orfenesa
-Pensió d´incapacitat permanent absoluta
-Pensió d´invalidesa total
-Pensió d´acollida de menors/majors de 65 anys
-Pensió per fills a càrrec
-PIRMI{.q}
-8) Autorització de l’interessat i de totes les persones de la unitat de convivència perquè l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries a l´Agència Tributària. Segons  
Model 3
normalitzat. De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar els ingressos amb els documents esmentats, cal aportar declaració responsable d’ingressos, segons model 4 normalitzat per la Secretaria d’Habitatge, amb informe emès pels serveis socials municipals exposant la situació del/la sol·licitant.
-9) Full de transferència bancària normalitzat a nom del sol·licitant, segons
 
Model 5
normalitzat. És molt important que el/la sol·licitant el tingui vigent fins el cobrament de la subvenció.
-10) Declaració responsable sobre si s’han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts, segons el  
Model 6
facilitat per la Secretaria d’Habitatge.
-11) Altra documentació: Certificat de reconeixement de més del 33% de disminució emès per l´ICASS, sentència de separació, etc…{.d} {+}{:}e{:}INFORMACIÓ I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ{+} El sol·licitant ha d´adreçar-se al seu Ajuntament per tal d´informar-se de la convocatòria dels Ajuts al Lloguer 2008 i fer el lliurament de la documentació. Cal telefonar abans a l´Ajuntament per si és necessària cita prèvia. {+}{:}f{:}IMPRESSOS I FORMULARIS NORMALITZATS{+} {.C} 
Model 1 ) :
Sol·licitud d´ajuts al lloguer per a persones que ja han estat preceptores en la convocatòria de l´any 2007 pel mateix concepte.
 
Model 2 :
Sol·licitud d´ajuts al lloguer per a persones amb dificultats.
 
Model 3 :
Autorització perquè una Administració pública o entitat col·laboradora pugui recaptar dades de l´Agència Tributària.
 
Model 4 :
Declaració responsable d´ingressos percebuts per sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials.
-{n} 
Model 5 :{n} Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors.
 
Model 6 :
Declaracions responsables dels sol·licitants d´ajuts per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d´exclusió social per motius residencials.