Convocatòria de subvencions per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 624344).

Núm: 31/2022Data: 30 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per al disseny i la implantació de zones de baixes emissions per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 (ref. BDNS 624344).
DOGC: 8674, de 24/05/2022
Resolució: ACC/1441/2022, de 2 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu apartat 2 de la convocatòria)
 
Municipis i altres ens locals amb població compresa entre 20.000 i 230.000 habitants
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació
(vegeu la base reguladora 7 i 8)

Informació:
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 (Barcelona)
Tel. 93 304 67 19 / 973 03 00 50
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
24/07/2022
Objecte: fomentar el disseny i la implantació de les Zones de Baixes Emissions.
Als efectes d’aquesta Ordre, es considera Zona de Baixa Emissió (ZBE) l’àmbit delimitat per una Administració pública, en l’exercici de les seves competències, dins del seu territori, de caràcter continu, en el qual s’apliquen restriccions d’accés, circulació i estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb la classificació de vehicles pel seu nivell d’emissions establerta al Reglament general de vehicles vigent.

Actuacions subvencionables (vegeu tota la base reguladora 2)

Redacció de projectes de disseny, d’informes tècnics i/o d’estudis de viabilitat de Zones de Baixes Emissions.

Implantació de Zones de Baixes Emissions, que incloguin com a mínim el concepte a o b següents:
a) Implantació d’equipament de reconeixement de matrícules (ERM), incloent les càmeres de control de lectura de matrícules de vehicles, el programari i el maquinari associat que compleixin les especificacions de la base i les despeses de certificació dels equips i sistemes de control.

b) Implantació d’equipament per a la delimitació i senyalització de les Zones de Baixes Emissions que compleixi les especificacions de la base 2.3.

c) Realització de campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana de la posada en marxa i els beneficis de la implantació de la ZBE en matèria de qualitat de l’aire, mitigació del canvi climàtic i contaminació acústica.


Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15