Convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 610642).

Núm: 4/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS 610642).

DOGC :
8609- 18/02/2022
Resolució:
RESOLUCIÓ ACC/329/2022, de 8 de febrer

CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES

Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:

Ens locals titulars de les instal·lacions públiques de tractament de residus municipals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis i consorcis, entre d’altres).

No poden concórrer en la convocatòria simultàniament i per a les mateixes actuacions ens locals de manera individual i alhora a través d’un ens supramunicipal.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT. (vegeu la base reguladora 7)

EACAT

Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació  (vegeu la base reguladora 7)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036  Barcelona
 
Tel. 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


18 d’abril de 2022
Objecte: la promoció de les inversions necessàries per millorar la gestió dels residus municipals a Catalunya pel que fa a la dotació i millora de les infraestructures de tractament i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus.

Projectes subvencionables:
– Projectes d’instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament, i millores a les instal·lacions existents.
– Projectes d’instal·lacions de preparació per la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits selectivament (residus voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, roba i materials tèxtils).
– Projectes de millores a les instal·lacions existents de tractament mecànic i biològic de la fracció restant.

Tipologia de projectes (vegeu base reguladora 3)
 
La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l’activitat subvencionada.
(vegeu base reguladora 4.3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15