Dades sobre residus al Maresme (2009)


 • La població del Maresme al 2009 era de 426.565 habitants, arribant fins als 500.000 en períodes estiuencs.

 • La producció total de residus al 2009 fou de 256.424,60 tones, significant una mitjana diària de generació de 703 tones/dia i un coeficient, d’acord amb la població censada, de 1,65 kg/hab./dia. • La recollida selectiva, durant el 2009, va suposar un 39,53% del total de residus que es van produir al Maresme. La resta, un 60,47%, correspon a la fracció resta (rebuig).
 • Pel que fa a fraccions, la recollida selectiva va suposar: 1. Vidre: 9.439,95 tones (9,31%)

 2. Envasos i embalatges lleugers: 6.726,11 tones (6,64%)

 3. Paper i cartró: 12.894,29 tones (12,72%)

 4. Orgànica: 26.407,12 tones (26,05%)

 5. Voluminosos: 21.251,92 tones (20,97%)

 6. Restes vegetals: 6.391,50 tones (6,31%)

 7. Piles: 25,64 tones (0,03%)

 8. Medicaments: 35,39 tones (0,03%)

 9. Tèxtil: 969,09 tones (0,96%)

 10. Deixalleries: 17.223,82 tones (16,99%)

 11. otal recollida selectiva: 101.364,83 tones (100%)