Dades socioeconòmiques del període 1996-2000

La comarca del Maresme, registra l´any 2000 un total de 345.423 habitants, 26.532 més que l´any 1996; la qual cosa representa un creixement anual del 2,08%. De fet, aplega un 5,5% de la població catalana, i és la quarta comarca, per sota del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, tant pel que fa al nombre d´habitants, com a la densitat de població (856 habitant per Km²).

El creixement a la comarca, a l´igual que a la resta de Catalunya, i especialment a l´àrea metropolitana, ve explicat per dos fenòmens:

1.Per la important immigració que des de fa anys registra la comarca. Una immigració tant interior, que respon a un perfil d´immigrant català provinent d´una altra comarca de la província de Barcelona, i que s´instal.la al Baix Maresme; com exterior, provinent sobretot d´Àfrica


-2.Per la recuperació de les taxes de natalitat que ha sofert el Maresme des de 1996, que fa que l´any 2000 es situïn 1 punt per sobra de la catalana.

Pel que fa al mercat laboral, cal destacar el fet que la taxa d´atur a la comarca, a l´igual que al conjunt català, ha sofert un descens continu des de 1996, passant de registrar una taxa d´atur del 9,6% l´any 1996, a registrar-ne una del 5,9% l´any 2000. Els col.lectius amb un descens més important de l´atur són les dones i els menors de 24 anys; en canvi, els major de 45 anys, tot i que també registren un descens en la taxa, aquest és menys significatiu.

Aquest descens de les taxes d´atur, però, no canvia la tendència contractual, que l´any 2000 segueix registrant un 80% dels contractes temporals.

Per últim, fer un petit esbós de la situació econòmica a la comarca. L´any 1996, el Maresme registrava un augment del PIB del 0,78%, força més modest que la resta de comarques de l´àrea metropolitana. A partir de l´any 1998, la recuperació de l´activitat constructora a les comarques de l´àrea metropolitana beneficia especialment al Maresme, la qual cosa fa que l´any 2000 creixi a un ritme del 4,4%.

Per accedir al document (format PDF),  
Cliqueu aquí