Declaració per la Convivència a Premià de Mar

 

L’Ajuntament de Premià de Mar integrat pels grups municipals
PSC, CiU, PP, ERC i IC-Verds

vol manifestar el següent:

1.- D’acord amb la Constitució, tots els ciutadans tenen el dret de consciència, pensament o religió.


-2.- L’Ajuntament té la voluntat ferma de garantir la convivència entre tots els seus ciutadans.


-3.- L’Ajuntament, com a representant de tota la ciutadania, té el dret i l’obligació d’escoltar totes les sensibilitats que s’expressin entorn a la problemàtica, intentant cercar un punt d’equilibri que doni resposta els
anhels d’aquesta ciutadania.


-4.- L’obligació de l’Ajuntament és que s’apliquin les normatives i lleis que afecten a tota la ciutadania, i no permetre fets que deterioren la convivència. En conseqüència, i segons ho indica la llei, es denunciaran
totes aquelles actituds que tinguin l’objectiu de dinamitar la bona convivència entre els ciutadans. Per això fem una crida a la tolerància, al respecte de les diferències i a la integració a la societat d’acollida.


-5.- L’Ajuntament és conscient de la situació d’incertesa que ha propiciat el projecte de construcció d’una Mesquita a Premià de Mar. Aquesta vila ha donat mostres sobrades d’una bona convivència al llarg de molts anys entre
els diferents col·lectius i cultures i, fora d’algún cas aïllat i esporàdic que cal marginar i denunciar, no hi ha ni xenofòbia ni racisme a la nostra població.


-6.-Totes les comunitats de cultures i creences diferents, respectant els valors de la igualtat, tenen els mateixos drets i obligacions davant la llei, però també tenen els seus deures envers la societat d’acollida.


-7.- L’Ajuntament, representat per tots els partits polítics que en formen part, fa una crida al diàleg i a la concòrdia, d’acord amb els valors que han de presidir tota societat democràtica, respectant els drets fonamentals,
la llibertat religiosa i el pluralisme. Aquest diàleg ha de contemplar el debat sobre les relacions socials, per tal de facilitar la convivència, amb el benentès que s’han de respectar els hàbits, els costums i la cultura,
tant de la comunitat d’acollida com de la que s’acull. Aquest pacte només es pot definir a través de la convivència cívica. Cal aïllar les postures intransigents, provinguin d’on provinguin.


PSC CiU PP ERC IC-V

Premià de Mar, 26 d’abril de 2002