Documentació a aportar per a tramitar els ajuts de lloguer

IMPORTANT: Reviseu la documentació que cal aportar per tramitar la sol·licitud i porteu tota la documentació per agilitzar el procés. A l’Oficina d’habitatge NO FEM FOTOCÒPIES!
IMPRESOS NORMALITZATS DE L’AGÈNCIA DEGUDAMENT COMPLIMENTATS

1.    La sol·licitud degudament formalitzada i signada  ( descarregueu-la CLICANT AQUÍ)


2.    El full de transferència bancaria per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (ha d’estar complimentat i signat per la persona sol·licitant de l’ajut i segellat pel banc). El podeu descarregar CLICANT AQUÍ
FOTOCÒPIES DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT I DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

1.    Fotocòpia de DNI/NIF/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència o llibre de família si s’escau. En el cas de persones nouvingudes que han  obtingut el DNI, han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.


 


2.    Certificat o volant de convivència actualitzat de  l’adreça on viu **


3.    Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de TOTES les persones amb 16 anys o més:


a.     Declaració de l’impost sobre la renda de l’any 2016 **


b.    EN CAS DE NO haver-hi obligació de fer la renta, portar el Certificat d’imputacions 2016** de l’Agència Tributària (Agència Tributària) + l’informe de la vida laboral actual (Seguretat Social telf. 901 50 20 50).


(si s’escau i en cas que sigui necessari)


c.     Certificat de les pensions o ajuts exempts de tributar. **


d.    Declaració responsable d’ingressos, en situacions excepcionals que no puguin justificar els ingressos + informe emès pels serveis socials si tots els ingressos de la unitat de convivència s’acrediten mitjançant una declaració responsable.


 


ÚNICAMENT es podran justificar els ingressos de l’any en curs, quan la persona sol·licitant o algun dels membre de la unitat de convivència hagin tingut un canvi important en la seva situació laboral respecte l’any 2016.


 


4.    El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador o el ingrés de la fiança al INCASÒL o CAMBRA DE LA PROPIETAT.


 


5.    TOTS els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2018, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. A partir de la data de presentació de la sol·licitud els rebuts s’han de pagar per banc mitjançant transferència o rebut domiciliat o ingrés en compte o pagar-ho a través de les finques (en aquest cas el rebut ha d’estar degudament segellat per les finques).


 


6.    Altra documentació:


a.             Certificat de discapacitat de qualsevol membre de la unitat de convivència.


b.            Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària.


c.             Víctima de terrorisme o d’amenaçat


d.            Títol de família nombrosa vigent.


e.            Títol de família monoparental vigent.


f.              Documentació acreditativa de ser persona jove ex-tutelada.


g.            Documentació acreditativa de ser subjecte del Pla de protecció internacional de Catalunya.


h.            Documentació acreditativa en cas d’haver patit maltractaments.


i.              Altra documentació que des del departament d’habitatge es cregui oportuna.


 


** Aquesta documentació podrà ser consultada telemàticament pel Consell Comarcal del Maresme.


***Per evitar cues i fer l’atenció més àgil, us demanem que porteu tota aquesta documentació per aquest ordre.