Inici Documents Anuncis

Proposta de nomenament de l’aspirant que ha superat el concurs per a la cobertura interina d’un lloc de treball de TAE pedagog/a (adscrit a l’EAIA) personal funcionari

D´acord amb la base 11.2 de les que han regulat el concurs de referència i en atenció al resultat obtingut per l´aspirant seleccionat, que consta a les actes del procés selectiu desenvolupat en les dos sessions de 16 i 25 de novembre de 2003, es formula proposta de nomenament de interí TAE Pedagog/a, grup A, (adscrit a l´EAIA) a la Sra. Margarita Escoll Farrero, DNI 78.076.414-Q, per haver obtingut la màxima puntuació, proposta que es formula a l´òrgan competent. Mataró, 25 de novembre de 2003 EL PRESIDENT DEL TRIBUNAL Antoni Soy i Casals

Especial eleccions parlament 2003

  

Oferta de Treball: Una plaça de Dinamitzador/a del Pla Director de la Societat de la Informació

 


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir una plaça de: DINAMITZADOR/A DEL PLA DIRECTOR DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Requisits: Titol tècnic o superior en les branques social i/o tècnica, amb experiència laboral en llocs de treball similars. Es valoraran estudis de tercer cicle en l´àmbit de la gestió del coneixement i la societat de la informació.

Les persones interesades han de presentar curriculum vitae abans del 24 de novembre a les oficines del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró). També el poden fer arribar per  
correu electrònic

OFERTA DE TREBALL

 


L´Equip d´Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir amb caràcter interí una plaça de: PEDAGOG/A Requisits: Títol de Llicenciat en Pedagogia
Presentació d´instàncies: Les instàncies es poden presentar en el registre general del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) fins el proper 23 d´octubre.
-Per consultar les bases del concurs,  
Cliqueu aquí
-Model de sol.licitud,  
Cliqueu aquí

Oferta de Treball al Consell Comarcal del Maresme

 


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir una plaça de tècnic/a mig per al Servei del Transport Adaptat que gestiona l’Àrea de Benestar Social. Requisits: Estar en possessió del títol d´enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau i/o equivalent. Presentació de currículums: fins el dimarts, 29 d’octubre de 2002. Per consultar les bases del concurs,  
Cliqueu aquí

Oferta de Treball per a informàtics

El Consell Comarcal del Maresme (CCM) i l’Escola Universitària del Maresme(EUM) necessiten cobrir dues places de personal informàtic  

Consulteu les bases del concurs:  
Consell Comarcal del Maresme  
model d’instància Termini de presentació d’instàncies: 2 d’abril  
Escola Universitària del Maresme  
model d’instància Termini de presentació d’instàncies: 27 de març