DP 302/12 ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER SELECCIÓ SOCI PRIVAT PER CONSTITUIR SITMAR SL

ESTAT:
ADJUDICAT

Organisme:
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Tipus:
SERVEIS

Procediment d´adjudicació:
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

DATES I TERMINIS:
15 DIES HÀBILS A COMPTAR DES DE LA NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ

DOCUMENTS: