Drets del consumidor

Dret a la protecció de la salut i la seguretat
{.d}Prevenció dels riscs

-Etiquetats complerts

-Composició regulada

-Control de la producció i la distribució{.d}


Dret a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials
{.d}Ofertes, promocions i publicitat

-Pràctiques deslleials

-Clàusules abusives- Contractes tipus o d´adhesió

-Les garanties: El règim de comprovació i reclamació

-Les regles en el servei post-venda{.d}


Dret a la informació
{.d}La indentitat dels productes i els serveis i la identificació del proveïdor

-Informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus, les tarifes i les condicions de venda o utilització en els punts de venda de béns i en els establiments de prestació de serveis.

-Etiquetat i presentació dels bens i serveis {.d}


Dret a l´educació i formació en matèria de consum
{.d}Formació per al consum a l´ensenyament.

-Posar a disposició dels adults els mitjans educatius adequats per a llur formació permanent com a consumidors.

-Fomentar en els mitjans de comunicació social informació i orientació al consumidor.{.d}


Dret a la participació, representació i consulta
{.d}Les organitzacions de consumidors són les entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i representen els interessos de les persones consumidores.
{.d}