Concertació Teritorial

<img class=”wp-image-90686″ style=”width: 250px;” src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2021/12/acord-maresme.png” alt=””>

ACORD DE CONCERTACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SOCIAL I L’OCUPACIÓ DEL MARESME

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Que a l’any 2009 es va crear l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’ocupació del Maresme en un conveni amb els 30 ajuntaments, els agents socials CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC liderat  pel Consell Comarcal del Maresme que va realitzar les funcions d’entitat coordinadora de l’Acord tant a nivell executiu com tècnic. Aquest conveni va servir  per consensuar les polítiques de Desenvolupament Econòmic a la comarca fins l’any 2015, amb l’objectiu estratègic de l’Acord de treballar de forma consensuada per detectar necessitats, dissenyar, planificar, coordinar i executar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió d’optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia en l’àmbit territorial i així afavorir el seu òptim desenvolupament econòmic.

Que l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Maresme, al setembre del 2015 coincidint amb un nou mandat es va consensuar i especificar 5 eixos estratègics: política Industrial, economia social i solidària, sector primari, comerç, restauració i turisme, Maresme marítim, els quals es van treballar a partir de la creació i coordinació de Taules Sectorials.

Que el conveni de concertació territorial del Maresme vigent fins el passat 2 d’octubre de 2020, l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i l‘Ocupació del Maresme, ha caducat, segons el que s’especifica a la clàusula vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

La situació de crisi social i econòmica que viu la nostra societat a causa de la crisi sanitària COVID-19, està afectant fortament al teixit empresarial, a les persones autònomes i a l’ocupació en tots els seu àmbit del Maresme, amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball i d’activitat econòmica.

La comarca ha d’abordar els reptes que se li plantegen en aquest moment, així com aquells que puguin sorgir en un futur. Caldrà articular mecanismes i mesures que contribueixin al desenvolupament econòmic i social equilibrat, compartit i sostenible a través del disseny d’estratègies d’intervenció, projectes integrats, espais de col·laboració i participació de tots els agents per contribuir de manera conjunta a la consolidació del Maresme com a territori amb capacitat de liderar les transformacions que l’actual context requereix.

Que tots aquets fets exposats motiven a crear un òrgan de concertació territorial a la Comarca del Maresme que integri a les administracions locals, les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició legal de més representatives, i si s’escau, altres agents institucionals i actors rellevants i arrelats pel desenvolupament socioeconòmic i l’ocupació del territori, que garanteixi la concertació territorial per treballar els reptes del Maresme.

Cal continuar treballant la concertació social a nivell comarcal, fruit del més ampli consens polític, sindical i patronal, d’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la voluntat d’establir aquest conveni per a la creació del Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme, amb els següents:

PACTES

Primer. Objectiu general.

Crear l’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme amb l’objectiu de treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Maresme.

Segon. Objectius específics.

 • Impulsar i dinamitzar el desenvolupament econòmic i l’ocupació del territori d’influència (Comarca del Maresme).
 • Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic de la comarca.
 • Generar un nou impuls per incrementar la concertació i la visió global sobre el conjunt de la comarca, la capacitat d’incidència i la projecció externa. 
 • Obrir línies d’anàlisi i de propostes en el marc del Desenvolupament Econòmic, social i l’Ocupació del Maresme.
 • Impulsar l’agilitat i eficiència de la concertació territorial.
 • Fonamentar la seva actuació i decisions en la concertació, el diàleg i el consens.
 • Facilitar l’emergència de projectes innovadors i d’impacte territorial, generadors de coneixements i d’ocupació.
 • Aprofitar i augmentar les sinèrgies existents per crear ocupació i fomentar l’esperit empresarial, donar suport a la innovació i qualificació del capital humà.
 • Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives pel desenvolupament local, a partir d’una programació i gestió concertada en el territori.

Tercer. Línies estratègiques.

L’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i d’Ocupació del Maresme, estableix les següents línies estratègiques com a àmbit de desplegament de les seves actuacions, sense menystenir la incorporació de noves línies, o la finalització d’alguna d’aquestes.

LÍNIA 1: Polítiques per al desenvolupament i la reindustrialització del territori.

Establir una estratègia industrial per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector industrial a la comarca, ajudant a les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut i de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i nous llocs de treball.

LÍNIA 2: Polítiques per a l’activació, la innovació i l’actualització del sector primari.

Establir una estratègia  per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector agroalimentari i de la flor i planta a la comarca,  ajudant t a les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut i de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i més ocupació.

LÍNIA 3: Economia verda: energies renovables, mobilitat, economia circular.

Apropar aquest nou model econòmic i el seu procés de transformació adreçat a les empreses i administracions del Maresme, per tal d’entendre en què consisteix el model d’Economia Circular, l’impacte i els beneficis reals que pot proporcionar en diferents projectes empresarials i dels sectors industrial, agrícola, serveis, comerç i turisme.

LÍNIA 4: Economia social, bretxa digital, administració pública i estat de dret.

Integrar les iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) del Maresme en les actuacions de l’administració local i comarcal a través de l’elaboració d’una diagnosi i un pla d’acció de la realitat del territori en aquesta matèria encaminats a la presa de consciència i sensibilització al voltant de les oportunitats de les iniciatives d’Economia Social i Solidària.

Fomentar l’aplicació de clàusules socials a la contractació pública de la comarca.

Impulsar projectes coordinats per a la qualitat a la ocupació de les AAPP comarcals.

Analitzar i proposar accions encaminades a millorar les polítiques públiques a la CCA especialment als sectors sanitaris i educatius.

Impulsar programes contra la bretxa digital i l’accés a l’administració electrònica.

LÍNIA 5: Comerç, restauració i turisme.

Establir una estratègia per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector comerç, restauració i turisme, ajudant a les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut i de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i més ocupació.

Generar projectes de formació per les persones treballadores del sector tant per la seva tecnificació com per a la seva reconversió a d’altres sectors.

LÍNIA 6: Sector marítim.

Establir una estratègia  per promoure i difondre les mesures per aconseguir incrementar el pes actual del sector marítim, ajudant a les empreses a ser més competitives, aconseguir la creació i manteniment sostingut i de qualitat de llocs de treball i ajudar a crear noves empreses i més ocupació.

LÍNIA 7:Taula de reactivació per la COVID19.

Analitzar, planificar i coordinar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva i la reorientació del funcionament de les empreses a la nova realitat empresarial.

Quart. Estructura del Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme

L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquest Acord es configura mitjançant els òrgans següents:

 1. Plenari.
 2. Comissió Executiva.
 3. Presidència i Vicepresidències.
 4. Comissió Tècnica.
 5. Taules de treball.

Cinquè. Plenari.

 1. El Plenari és el màxim òrgan de l’Acord i és constituït pels membres de la Comissió Executiva, els representants dels ajuntaments de la Comarca del Maresme i els partits polítics amb representació al plenari del Consell Comarcal del Maresme.
 1. Les funcions del Plenari són les següents:
 1. Assumir les funcions màximes de decisió i participació.
 2. Supervisar l’activitat de la resta d’òrgans de l’Acord.
 3. Aprovar o refusar l’adhesió de nous membres a l’Acord.
 4. Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.
 5. La possibilitat de delegar en la Comissió executiva les competències del plenari que s’estimin oportunes.
 1. El Plenari es reuneix almenys una vegada a l’any de forma ordinària, i tants cops com sigui convocat per la Presidència amb caràcter extraordinari.
 1. A efectes d’adopció d’acords, els membres del Plenari s’agrupen en administracions públiques, organitzacions empresarials més representatives a la comarca i organitzacions sindicals més representatives a la comarca. Cada agrupació (patronals, sindicats i administració pública) comptaran amb 2 vots.
 1. El quòrum necessari per a la constitució del Plenari és com a mínim la meitat dels seus membres amb dret a vot i es requereix la presència de representants dels tres sectors presents al plenari.
 1. Els acords del plenari s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues  terceres parts del Plenari, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a favor una administració pública, una organització empresarial i una organització sindical, ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca. 
 1. A cada reunió del Plenari s’aixecarà acta en la que hi constarà els continguts de la reunió i els acords presos.

Sisè. Comissió Executiva.

 1. Els membres de la Comissió Executiva són els següents: 
 1. Quatre representants de l’administració pública. D’entre els representants de les administracions públiques en seran membres permanents el Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró i dos ajuntaments més en representació de l’Alt i el Baix Maresme. 
 2. Quatre representants de les organitzacions empresarials més representatives a la comarca. 2 representants per cada organització empresarial.
 3. Quatre representants de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca. 2 representants per cada organització sindical.

A cada representant de la Comissió Executiva li correspon un vot.

 1. Les funcions de la Comissió Executiva són les següents: 
 1. Exercir la direcció política ordinària de l’Acord.
 2. Proposar, impulsar, coordinar, dirigir i avaluar els plans d’actuació anuals.
 3. Dirigir políticament l’Acord entre sessions del Plenari.
 4. Aprovar els objectius i els plans d’actuació anuals.
 5. Proposar al Plenari l’acceptació de nous membres i entitats.
 6. Nomenar i cessar els membres de la Comissió tècnica.
 7. Ratificar les propostes de la Comissió tècnica.
 8. Les altres que li siguin establertes en aquest conveni.
 1. La Comissió Executiva es reuneix almenys un cop al trimestre, i tantes vegades com sigui necessari, convocada per la Presidència.
 1. El quòrum necessari per a la constitució de la Comissió Executiva és com a mínim el de la meitat dels seus membres amb presència de representants dels tres sectors. 
 1. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per consens, o almenys amb el vot a favor de dues terceres parts de la Comissió Executiva, sempre que alhora i com a mínim hi hagi votat a favor una administració pública, una organització empresarial i una organització sindical, ambdues últimes amb la condició de més representatives a la comarca.
 1. A cada reunió de la Comissió Executiva s’aixecarà acta en la que es reflectiran els continguts de la reunió i els acords presos.

Setè. La Presidència i les Vicepresidències

 1. El Consell Comarcal del Maresme nomena el president o la presidenta del Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i d’Ocupació del Maresme entre els membres de la Comissió Executiva que siguin representants de l’administració pública.
 1. La durada del mandat de la Presidència és de quatre anys. 
 1. La Presidència ostentarà la màxima representació de l’Acord i li corresponen les funcions següents: 
 1. Iniciar, presidir i finalitzar les reunions de la Comissió Executiva i del Plenari.
 2. Convocar la Comissió Executiva i del Plenari.
 3. Les altres que li siguin establertes en aquest conveni. 
 1. L’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i d’Ocupació del Maresme té tres vicepresidències: la vicepresidència primera, la vicepresidència segona i la vicepresidència tercera.
 1. La durada del mandat de les vicepresidències és d’un any. 
 1. La vicepresidència primera té caràcter rotatori i li correspon, alternativament i per ordre alfabètic de les organitzacions, a un representant de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca i a un representant de les organitzacions empresarials més representatives a la comarca. 
 1. La vicepresidència segona té caràcter rotatori i li correspon, alternativament i per ordre alfabètic de les organitzacions, a un representant de les organitzacions empresarials més representatives a la comarca i a un representant de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca. 
 1.  La vicepresidència tercera té caràcter rotatori i li correspon a un representant de les administracions públiques. 
 1. La vicepresidència primera assumeix les funcions de la Presidència en cas de malaltia o absència d’aquesta. En cas de malaltia o absència de la Presidència i la Vicepresidència primera, serà la vicepresidència segona qui n’assumeixi les funcions, i en darrer terme, en cas de malaltia o absència de totes elles, n’assumirà les funcions la vicepresidència tercera. 

Vuitè. Comissió tècnica.

 1. La Comissió tècnica és l’òrgan encarregat de desenvolupar els acords i les accions aprovats per la Comissió Executiva. 
 1. La Comissió tècnica la formen representants tècnics dels tres sectors nomenats per la Comissió Executiva, d’acord amb la proporció següent: la meitat dels seus membres són representants tècnics de les administracions públiques, una quarta part dels seus membres són representants tècnics de les organitzacions empresarials més representatives de la comarca i l’altra quarta part són representants tècnics de les organitzacions sindicals més representatives a la comarca.
 1. Les funcions de la Comissió tècnica són les següents: 
 1. Assistir als membres de la Comissió Executiva.
 2. Elaborar la proposta del pla d’actuació anual.
 3. Assistir als membres de les taules de treball.
 4. Establir i elaborar indicadors per fer el seguiment de les actuacions i dels objectius, les línies estratègiques i les accions concretes fruit dels acords de l’Acord.
 5. Elevar les propostes tècniques a la Comissió Executiva.

La Comissió tècnica es reuneix almenys una vegada al trimestre de forma ordinària i tantes vegades com sigui necessari de forma extraordinària. 

 1. El quòrum necessari és com a mínim el de la meitat dels membres de la Comissió tècnica amb presència de representants dels tres sectors. 
 1. A cada reunió de la Comissió tècnica s’aixeca acta amb identificació dels continguts de la reunió i dels acords presos.

Novè. Taules de Treball

La Comissió Executiva pot constituir tantes Taules de treball com estimi oportú, amb la composició adaptada i acordada en cada cas, per al desenvolupament de projectes, estudis, seguiments actuacions o d’altres.

Aquestes Taules de Treball es crearan per treballar les línies estratègiques de l’Acord en funció de les prioritats consensuades pels membres de la Comissió Executiva.

Desè. Noves adhesions

Els ajuntaments de la Comarca que vulguin formar part de l’acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l’ocupació del Maresme, podran adherir-se al present conveni en qualsevol moment durant la seva vigència, prèvia aprovació pel seu corresponent òrgan competent.

Aquelles entitats que manifestin una vinculació per raó de la seva activitat amb els àmbits de treball de l’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i d’Ocupació del Maresme podran ser considerades entitats adherides, podent participar del Plenari de l’Acord amb veu però sense volt i podent participar a les Taules de Treball on siguin convidades.

Onzè. Vigència del Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i d’Ocupació del Maresme.

La vigència d’aquest conveni quedarà subjecte al que s’especifica al Capítol VI sobre Convenis, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per un període màxim de 4 anys comptadors a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la facultat de qualsevol dels membres de deixar de formar-ne part amb un preavís de tres mesos.  

Dotzè. Modificacions

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i degudament motivada per part de les persones signants de qualsevol de les entitats del present conveni.

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, de manera que en formin part integrant del mateix.

Tretzè. Mecanismes de seguiment i control 

Les parts constituiran una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha d’estar integrada per dos membres designats per cadascun dels tres sectors de l’acord o, en el seu defecte, designar un responsable amb la tasca d’exercir l’adequat seguiment i control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la resolució dels problemes d’interpretació i  compliment que sorgeixin d’aquest.

Catorzè. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni

Tal i com ve establert per l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts. El requeriment serà comunicat al mecanisme responsable del seguiment del conveni i a la resta de parts signatàries del conveni.

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’ incompliment persisteix, la part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt. 

Quinzè. Extinció del conveni

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

 • Per l’expiració de la vigència del conveni.
 • Per la realització del seu objecte.
 • Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i un cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte catorzè. 
 • Per acord de les parts signatàries.
 • Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

Setzè. Interpretació del conveni i resolució de discrepàncies

Totes les qüestions que pugin sorgir en relació a la interpretació i execució d’aquest conveni, atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord pels membres del comissió de seguiment o mecanisme de seguiment definit al pacte tretzè del present conveni i en cas de litigi, aquest es sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa. 


Acord subscrit el 2 de març de 2021 per:

Damià del Clot i Trias, president del Consell Comarcal del Maresme; Gonzalo Plata Jiménez en representació de CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona; Roser Moré i Roy, Presidenta de la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme –FAGEM; Joan Pera Gallemí, President de la Delegació del Maresme-Barcelonès nord de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i Lluís Torrents Díaz, Secretari Comarcal del Maresme d’Unió General de Treballadors –UGT del Maresme.

<img class=”wp-image-90689″ style=”width: 250px;” src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2021/12/pla-reactivacio.png” alt=””>

El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19; es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els Consells Comarcals amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del Coronavirus a Catalunya.

Objectius:

Elaborar un instrument de planificació que ha de permetre, des de l’àmbit comarcal i en representació dels 29 ajuntaments menors de 50.000 habitants del Maresme:

 • Identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de la COVID-19.Millorar la situació d’ocupabilitat de les persones.La reactivació de les empreses en la seva activitat productiva a la comarca del Maresme.
 • Qui?

  El Pla de reactivació socioeconòmic del Maresme  COVID-19 s’ ha de portar a terme amb la implicació de les diferents administracions , entitats i agents rellevants del territori per poder executar cada una de les actuacions.

 • Representació dels Ajuntaments del MaresmeAgents socials i econòmics
 • <img class=”wp-image-90826″ style=”width: 220px;” src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2021/12/enxarxa.png” alt=””>
  <img class=”wp-image-90823″ style=”width: 50px;” src=”https://www.ccmaresme.cat/wp-content/uploads/2021/12/pin.png” alt=””>

  juliol 2022
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031