Territori
Territori

L’economia (com a ciència econòmica) és la ciència social que estudia:

L’extracció, producció, intercanvi, distribució i consum de béns i serveis;
La forma o mitjans de satisfer les necessitats humanes mitjançant recursos limitats;
La forma en què les persones i societats sobreviuen, prosperen i funcionen.
Per tant, l’economia pot definir com la ciència que estudia «com s’organitza una societat per produir els seus mitjans d’existència que, distribuïts entre els seus membres i consumits per ells, permeten que la societat pugui produir-los de nou i així successivament, proveint amb això, d’una manera constantment renovada, la base material per al conjunt de la reproducció de la societat en el temps ».

Més enllà de l’enfocament en els processos econòmics (extracció, transformació, producció, distribució i consum) l’anàlisi econòmica s’ha aplicat a negocis, finances, cura de salut i govern. També es poden aplicar a disciplines tan diverses com el crim, educació, la família, el dret, l’elecció pública, la religió, institucions, guerra, la ciència, i el medi ambient. En el canvi a el segle XXI, l’expansiu domini de l’economia en les ciències socials s’ha descrit com l’imperialisme de l’economia.

La finalitat última de l’economia és millorar les condicions materials de vida de les persones.