El CCM celebra el dimarts 17 de desembre un ple extraordinari

D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Ple que es farà el proper DIMARTS 17 de desembre de 2002, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió plenària ordinària de data de 19 de novembre de 2002. RÈGIM INTERIOR I ECONOMIA
-1.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme per a l´exercici 2003.
-2.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´ordenança número 3 reguladora dels preus públics que regula, entre d´altres, el servei del vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
-3.- Aprovació inicial, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança número 1 reguladora del preu públic per serveis a prestar per l´Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-4.- Donar de baixa, si s´escau, de la comptabilitat, determinada relació de pagaments i obligacions pendents d´exercici tancats de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme.
-5.- Donar de baixa, si s´escau, de la comptabilitat, determinada relació de diversos drets reconeguts pendent d´ingressar d´exercici tancats de l´Organisme Autònom Escola Universitària d´Estudis Empresarials del Maresme. Mataró, 12 de desembre de 2002 El President Josep Jo i Munné