El Consell Comarcal del Maresme tanca l’any 2001 amb un superèvit de més de 46 milions de pessetes (276.465 euros)

L’EUM avança un any el compliment del Pla de Sanejament

El Consell Comarcal del Maresme és una administració completament sanejada a nivell econòmic. El tancament de l’exercici 2001 s’ha fet amb un balanç positiu. El resultat pressupostari és de 46.292.962 i el romanent de tresoreria se situa en els 39.707.175 pessetes. Aquestes quantitats no recullen cap deute pendent amb anterioritat a l’any 1999. Aquest resultat ha estat possible gràcies a un compliment estricte dels ingressos i un pormenoritzat control de la despesa. Pel que fa als ingressos, el compliment pressupostari se situa en el 95% (dels 2.154.131 583 pessetes previstes incialment, s’han ingressat 1.868.540.209 ptes). En quan a les despeses, s’ha aconseguit un grau de compliment del 91% (la previsió inicial era de 2.154.131.583 pessetes i un cop feta la liquidació el resultat és de 1.818.414.659 pessetes). Els percentatges d’ingressos i despeses estan calculats després de descomptar les inversions plurianuals. L’EUM obté un resultat pressupostari positiu La situació econòmica de l’Escola Universitària del Maresme a 31 de desembre de 2001 també és positiva. El control estricte de la despesa, la periodificació dels ingressos i les despeses i l’acord subscrit entre Consell Comarcal i Ajuntament de Mataró, que ha permès la conversió del dèficit a deute a llarg termini, han propiciat un resultat pressupostari positiu de poc més de 76 milions de pessetes i un romanent de tresoreria negatiu de 32 milions i mig de pessetes quan la previsió del Pla de Sanejament de l’EUM preveia per al 2001 un romanent de tresoreria de 96,5 milions de pessetes negatiu. D’altra banda, el romanent negatiu de l’EUM quedarà completament saldat el proper mes de març. El CCM condonarà a l’Escola 32 milions de pessetes i farà una aportació suplementària de 2 milions del seu pressupost. D’aquesta manera, es donarà per tancat el Pla de Sanejament (que tenia una vigència fins el 2003) i l’EUM quedarà completament sanejada i equilibrada a nivell pressupostari.