El Consell Municipal Escolar de Mataró demana la retirada del document de la Llei de Qualitat de l’Educació de l’Estat

Mataró s’adhereix al dictamen de no viabilitat

El Consell Escolar Municipal, en la reunió celebrada el passat 8 de maig, va acordar per majoria adherir-se al dictamen del Consell Escolar de Catalunya sobre l’informe del Document de bases per a una Llei de la Qualitat de l’Educació, proposada pel Govern de l’Estat. Aquest dictamen promulga la no viabiliat del document i, a més, el Consell Escolar de Mataró hi ha introduït una esmena demanant-ne la seva retirada.


Així, doncs, el Consell Escolar de Catalunya considera, entre d’altres, que en el document de la Llei de la Qualitat:

. L’anàlisi dels factors que intervenen en el fet educatiu es formula d’una manera simple,

. S’ofereix una visió esbiaixada perquè només es destaquen aspectes negatius com el fracàs escolar, deteriorament de la convivència i alumnat poc motivat que es generalitza en totes les etapes i en tot el territori de l’Estat,

. Les mesures de millora que es proposen són només fórmules organitzatives que tendeixen a excloure l’alumnat amb dificultats i adreçat a la selecció dels futurs universitaris,

. Destaca la desmotivació de l’alumnat sense introduir cap element d’anàlisi de les causes ni solucions que vindrien per posar els mitjans humans i els recursos suficients per resoldre-les,

. Desconfiança en la professionalitat del professorat i en la capacitat d’autonomia dels centres educatius,

. Proposa introduir millores en l’etapa de secundària, quan seria convenient fer-ho en tota el procés educatiu, és a dir, també a infantil i primària,

. El sistema d’itineraris que proposa la secundària no assegura ni garanteix la consecució de les competències bàsiques per part de tota la població,

. Hi ha una concepció centralista sense respectar la distribució de competències entre les comunitats autònomes i l’Estat, i

. Conté una proposta restrictiva de la participació en els consells escolars de centre.

Es conclou que la Llei de de la Qualitat no analitza ni resol les problemàtiques i els reptes de futur que l’educació té plantejats avui. No atén convenientment els principis democràtics de la no exclusió i la no segregació que han de possibilitar l’assoliment de les competències bàsiques per a tothom i que són necessaris més que mai per a una cohesió social que s’inicia a l’escola.

Finalment, es considera que per aconseguir una educació de qualitat cal confiar en el professorat i la complicitat de tota la comunitat educativa.