El Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 de Mataró ha assolit el 62,5% de desenvolupament

L’avaluació anual del Pla d’Acció Ambiental de l’Agenda 21 ha permès estimar a la regidoria de Ciutat Sostenible que s’ha assolit el 62,5% de desenvolupament del Pla, que va iniciar la seva implantació el 1999 i finalitzarà el 2008.

Les actuacions realitzades durant el 2001 han representat una inversió de 14.894.854,5 euros.


El Pla d’Acció Ambiental és el nucli principal de l’Agenda 21, una guia en la que es defineixen les actuacions que cal portar a terme per aconseguir que el desenvolupament de la ciutat es faci amb criteris de sostenibilitat, d’acord amb la Carta d’Aalborg, a la qual Mataró està adherida des de 1996.

Segons les dades de l’avalució del Pla d’Acció Ambiental 2001, el grau de desenvolupament és el següent:

– A curt termini (0-2 anys): en el període 1999-2000 es va fer realitat el 43,5% i durant el 2001 es va arribar a assolir el 55%.
– A mig termini (3-5 anys): durant els dos primer anys es va fer el 5,75% i l’any passat es va arribar al 6,5%.
– A llarg termini (6-10 anys): en els anys 1999-2000 es va fer el 0,5% i durant el 2001 es va assolir l’1% .

Per altra banda, està previst que es porti a aprovació del proper ple la revisió i modificació del Pla d’Acció Ambiental, donat que en el temps que el document ha estat vigent s’han anat incorporat algunes actuacions de desenvolupament sostenible que no estaven incloses inicialment. Aquests noves actuacions representen una despesa afegida d’1.665.608,2 euros.

Algunes de les noves actuacions

-Activitats econòmiques: disseny d’una nova imatge per als mercats municipals, nou Reglament d’activitats
-Acústica: elaboració d’un mapa sònic, estudi del comportament acústic de l’asfalt esmorteïdor del soroll
-Aigua: construcció d’una xarxa d’aigua no potable per a reg i ús dels camions cisterna de neteja
-Energia: tub verd i constitució de l’empresa Energia Sostenible
-Gestió ambiental municipal: càlcul d’indicadors de sostenibilitat, catalogació de l’arbrat
-Sensibilització i participació: subvencions per a activitats de medi ambient i promoció de desenvolupament sostenible
-Patrimoni natural: Pla director del Parc Forestal
-Residus: soterrament de contenidors, recollida selectiva de matèria orgànica i de voluminosos
-Risc Ambiental: Campanya de prevenció d’incendis
-Territori i usos del sòl: condicionament de línies aèries, elèctriques i telefòniques, dels projectes de reurbanització com El Torrent, o el carrer Sant Joan
-Mobilitat i transports: Pacte per la Mobilitat, pla de mobilitat de Rocafonda

{n}Subaccions reformulades´n}

La revisió del Pla d’Acció Ambiental ha fet que, per altra banda, s’hagin hagut de reformular algunes de les subaccions a fi i efecte d’adequar el redactat inicial a les noves circumstàncies, als avenços tècnics o legislatius. Així, per exemple, en l’apartat que l’any 1998 s’establia com a actuació “Redactar un pla integral de gestió de rieres” ara es proposa “Assolir una gestió integral de les rieres”, atribuint el seu desenvolupament a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent, i deixant per a l’Ajuntament l’activitat de planejament que li és pròpia.