El Programa de Reducció de la Contaminació (PRC)

(Article 18 del Reglament)

Els usuaris de clavegueram i de la xarxa comarcal d’evacuació i sanejament que per adequar els seus abocaments d’aigües residuals a les prescripcions d’aquest Reglament requereixin la modificació del procés industrial, la implantació de sistemes de depuració i la realitzacó d’obres i instal·lacions específiques, poden sol·licitar un programa de reducció de la contaminació (PRC), així com sol·licitar excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament, de conformitat amb allò previst a l’article 17.4 del Reglament i 13.4 del Decret 130/2003 de 13 de maig.


Correspondrà al President/a del Consell Comarcal aprovar el Programa de Reducció de la Contaminació previ informe favorable dels Serveis tècnics del Consell Comarcal, així com atorgar les excepcions temporals als requeriments especificats a l’article 29 d’aquest Reglament. El permís quedarà condicionat al compliment del programa, dels límits d’abocament que es fixin i de les altres prescripcions del Reglament, així com a la constitució efectiva de la fiança que s’imposi.


D’acord amb el que preveu l’annex I (càlcul de danys i perjudicis) del Reglament, el Consell Comarcal valorarà en EUR/dia el cost que representa l’excés de contaminació abocada durant l’execució del programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el PRC, es notificarà a l’interessat, el qual ha de dispositar una fiança pel mateix import a la Tresoreria del Consell Comarcal en el termini de deu dies. Aquesta fiança es pot constituir amb l’aval o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a l’article 36 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.


Transcorregut el termini d’execució del Programa de Reducció de la Contaminació, el Consell Comarcal ha d’emetre informe sobre les actuacions realitzades. Si l’informe etableix que l’execució no ha donat degut compliment a les previsions del Programa, es procedirà a l’adopció de les mesures reglamentàries i a l’execució total o parcial de la fiança, en funció de l’adequació de l’abocament a les prescripcions del Reglament.