El servei comarcal de joventut del Maresme

RESPONSABLE: Nati Puvill

CONTACTE:Tel.: 93 741 11 64    

                        Fax: 93 757 21 12

        A/e: elbuscador@ccmaresme.cat

HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 15:00h.

Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 – 19.00h.


OBJECTIUS


 • Afavorir l’adequació i ampliació de les eines i els recursos que els serveis de joventut posen a l’abast dels i les joves.

 • Millorar l’adequació de les intervencions de joventut a la realitat i necessitats del jovent.

 • Impulsar als ajuntaments per a que prenguin part activa en l’atenció als i les joves inactius i poc qualificats, intentant donar una resposta activa als processos de transició formativa i laboral en allò que sigui possible, Posar en rellevància el paper i la importància dels ens locals del territori per actuar a favor de la prevenció i la lluita contra l’abandonament prematur dels estudis, el fracàs escolar i la TET.

 • Vetllar pel compliment, a tota la comarca, de la normativa vigent en matèria d’instal·lacions juvenils i activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.


Aquests objectius es despleguen en diferents línies d’actuació: • Gestió i dinamització de serveis i equipaments de joventut.

 • Xarxa de Transició Escola Treball del Maresme.

 • Suport al disseny de Plans i projectes de joventut.

 • Inspecció, seguiment i control de les instal·lacions juvenils ubicades al Maresme.

 • Informació, orientació i seguiment als organitzadors/es d’activitats de lleure amb infants i joves.


USUARIS


 • Professionals de la comarca que treballen amb joves, principalment des dels serveis i regidories de joventut dels ajuntaments de la comarca.

 • Titulars d’instal·lacions juvenils.

 • Organitzadors i promotors d’activitats de lleure amb infants i joves.


FUNCIONAMENT

El servei facilita informació, assessorament i orientació per a la planificació de les polítiques locals de joventut i per al desenvolupament de plans i projectes de joventut, i proporciona formació a mida als tècnics i responsables polítics que ho requereixen. Organitza sessions de treball amb els diferents perfils professionals de joventut per redefinir i concretar criteris d’actuació i fomentar la realització de projectes i serveis mancomunats i coordinats al territori, i s’encarrega de la gestió de diferents tràmits administratius relacionats amb la normativa, subvencions, etc. que afecta els serveis, entitats i instal·lacions juvenils de la comarca. 


ORIGEN

Conveni amb la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.