Eleccions als consells comarcals

Els consells comarcals són els òrgans de govern i d’administració de les comarques. La seva elecció és indirecta ja que la seva composició política es concreta a partir dels resultats de les eleccions municipals.


Els consellers/es han de ser regidors/es d’un municipi de la comarca.

El nombre de membres dels consells comarcals es determina en funció dels residents a la comarca, d’acord amb l’escala següent:  • Fins a 50.000 residents: 19 membres

  • De 50.001 a 100.000 residents: 25 membres

  • De 100.001 a 500.000 residents: 33 membres

  • De 500.001 en endavant: 39 membres


El Consell Comarcal del Maresme està format per 33 consellers/es.


PROCEDIMENT:


Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial ha de procedir a l’elecció dels membres dels consells comarcals corresponents a la seva circumscripció.


La junta electoral provincial assigna a cada un dels partits, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions d’electors que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca el nombre de llocs de representació que els correspon al consell comarcal, d’acord amb les següents regles:  1. Es calcula el percentatge de regidors que corresponen a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots el ajuntaments de la comarca.

  2. Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.

  3. Es multiplica el percentatge de regidors per 1/3 i el de vots per 2/3 i se sumen els resultats.

  4. S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge definit al punt anterior.

  5. Es divideix el percentatge obtingut per cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hont.

  6. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients majors i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.


Un cop feta l’assignació dels llocs, els representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions i de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal han de designar les persones que han de ser proclamades membres del consell comarcal (consellers i conselleres comarcals), les quals han de tenir la condició de regidor/a d’un municipi de la comarca.