En el 2001 Mataró va incrementar el reciclatge un 68,19% respecte l’any anterior

El Ple ordinari d’aquest mes d’abril va aprovar per unanimitat una proposta de la regidoria de Ciutat Sostenible sobre la situació dels residus a Mataró

La proposta que es fixa com a objectius assolir l’increment de la participació ciutadana, l’increment del percentatge de recollida selectiva i reciclatge i la reducció del percentatge de residus entrats a la planta incineradora, es basa en les següents actuacions per portar a terme en el 2002:


1. Organitzar una nova campanya de sensibilització i educació ambiental sobre recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica basada en elements comunicatius i activitats diverses per tal d’incentivar la col˙laboració ciutadana.


-2. Elaborar un pla de desplegament de recollida de matèria orgànica que en diverses fases ens permeti estendre-la per tota la ciutat per tal d’incrementar la quantitat i la qualitat recollida.


-3. Aconseguir la màxima eficiència possible en la recuperació o reciclatge dels residus a través de gestors específics per als diferents tipus de materials aprofitables com ara voluminosos i tèxtil, entre d’altres.


-4. Estudiar les possibilitats d’optimitzar la gestió dels residus industrials i comercials en compliment de la normativa vigent (Llei 6/93 de gestió de residus i programa de gestió de residus 2001 de la Junta de residus de la Generalitat de Catalunya) i en previsió de la revisió de la Llei de residus que es portarà a terme aquest any.

Tot això amb el compromís de dotar a la regidoria de Ciutat Sostenible dels instruments i recursos necessaris per fer front a aquesta proposta i així treballar la problemàtica de residus en la seva integritat.

Aquesta proposta vol donar resposta als acords que va prendre la Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, que es va celebrar el passat 13 de febrer. En aquesta junta els municipis es van comprometre, entre d’altres coses, a impulsar com a línia d’actuació a seguir pels ajuntaments associats reduir la producció de les escombraries barrejades en origen i l’increment de la recollida selectiva, en lloc de l’alternativa de construir el tercer forn d’incineració per resoldre els problemes derivats de l’esgotament de la capacitat de la planta.

L’any 2001 es va donar un gran impuls a la recollida selectiva i al reciclatge, aconseguint que Mataró, tot i augmentar un 2,35% la seva generació de residus totals, reduís per primera vegada en un 3,6% els residus incinerats a la planta.

Si l’any 2000 el percentatge de recollida selectiva sobre el total de brossa generada era de l’11,63% amb un reciclatge del 7%, l’any 2001 la recollida selectiva va ser del 15,49% amb un reciclatge de l’11,56%, tendència que es manté durant els dos primers mesos del 2002.

Aquest canvi en la tendència s’explica per l’esforç realitzat per tal d’incrementar la recollida selectiva (vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, voluminosos, poda i jardineria, medicaments i altres residus de les deixalleries) i el posterior aprofitament d’aquests materials a través del reciclatge.

L’entrada en funcionament de la segona deixalleria, la destinació dels voluminosos a un gestor específic pel seu reciclatge i la derivació de les restes de poda i de jardineria municipals cap al compostatge han estat els elements claus en l’increment de la recollida selectiva.

Els àmbits d’incidència en els quals es treballa per informar i facilitar el reciclatge són: les àrees d’aportació (contenidors de recollida selectiva), les àrees de vorera (rebuig i matèria orgànica), les deixalleries, els circuits específics de recollida fixes (com poden ser els olis vegetals, usats, les piles i la roba usada), les activitats econòmiques, les dependències municipals i els centres educatius.